دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رشت
دانشکده کشاورزي
گروه آموزشي مديريت کشاورزي
پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: مهندسي کشاورزي گرايش: مديريت کشاورزي
عنوان:
ارزيابي تمايل به پرداخت خانوارهاي شهري گيلاني براي برنج ارگانيک
استاد راهنما:
دکتر محمد كاوسي كلاشمي
نگارش:
مرتضي حيدري شلماني
نيمسال تحصيلي
مرداد 1393

دانشگاه آزاد اسلامي
سازمان مركزي
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب ………………… دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته / دكتراي حرفه اي / دكتراي تخصصي در رشته …………………………………. كه در تاريخ ………………………………… از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان “………………………………………………………………………………………………………………………………………..” با كسب نمره …………………… و درجه ………………………. دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوط ذكر و درج كرده‌ام.
اين پايان نامه / رساله قبلاٌ براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و موسسات عالي ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي لازم را اخذ نمايم.
چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي‌ام، هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي دانشجو
تاريخ و امضاء
با تشكر
از زحمات استاد گرانقدر جناب آقاي محمد كاوسي كلاشمي، استاد راهنماي اينجانب كه با راهنمايي‌هاي ارزنده مرا در مراحل مختلف اين پايان نامه ياري نمودند.
از زحمات اساتيد گرانقدر ي كه در مدت تحصيل اينجانب راهنمايي‌هاي خود را از من دريغ ننمودند.
تقديم به
اين پايان نامه را ضمن تشكر و سپاس و با كمال افتخار تقديم مي نمايم به :
به پدر بزرگوار و مادر مهربانم كه هر چه دارم از لطف آنان دارم.
چکيده
هدف اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر تمايل به پرداخت خانوارهاي شهري گيلان براي برنج ارگانيك ميباشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي و به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت پذيرفته است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه مصرف كنندگان برنج شهر رشت مي‌باشد که در اين پژوهش با استفاده از اطلاعات پيش آزمون و روش ميشل و کارسون در سطح معني‌داري پنج درصد و اختلاف WTP واقعي و برآوردي 10درصد، تعداد 294 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديد. روايي محتوايي و ظاهري ابزار پژوهش توسط متخصصان و اساتيد دانشگاه به دست آمد و جهت تامين اعتبار پرسشنامهها از ضريب آلفاي کرونباخ که مقدار آن 875/0 به دست آمد استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار SPSS و از شاخص‌هاي آماري نظير ضريب همبستگي، آزمون t و رگرسيون خطي استفاده شده است. به‌غير از استفاده از مدل لاجيت از مدل دو مرحله اي هكمن نيز در اين پژوهش استفاده شد كه نتايج مدل لاجيت نشان ميدهد ارتباط معني داري در سطح يك درصد بين متغيرهاي تحصيلات، درآمد ماهانه، شناخت از فوايد برنج ارگانيك، سنجش و نگرش مصرف كنندگان محصولات ارگانيك با پذيرش برنج ارگانيک وجود دارد و ميزان تمايل به پرداخت در اين مدل براي يک کيلوگرم برنج هاشمي ارگانيک در قياس با برنج هاشمي معمولي معادل با 24/8 درصد است و در مدل هكمن ارتباط معني‌داري در سطح يك درصد بين متغيرهاي سطح تحصيلات، درآمد ماهانه خانوار‌، سنجش و نگرش مصرف كنندگان محصولات ارگانيك با پذيرش برنج ارگانيک وجود دارد و ميزان تمايل به پرداخت در اين مدل براي يک کيلوگرم برنج هاشمي ارگانيک در قياس با برنج هاشمي معمولي معادل با 13/6 درصد است.
کلمات کليدي: تمايل به پرداخت، محصولات ارگانيک، برنج ارگانيك، استان گيلان، خانوار شهري

فهرست مطالب شماره صفحه
چكيده و
فصل اول 8
مقدمه 9
بيان مساله 10
اهميت و ضرورت تحقيق 12
اهداف تحقيق 14
1-4-1- هدف کلي 14
1-4-2- اهداف اختصاصي 14
محدوده هاي تحقيق 15
1-5-1- محدوده زماني 15
1-5-2- محدوده موضوعي 15
1-5-3- محدوده مکاني 15
محدوديت هاي تحقيق 15
تعريف مفاهيم کليدي 15
فصل دوم 16
2-1- مقدمه 17
2-2- نظامهاي مختلف کشاورزي 18
2-2-1- نظام کشاورزي متداول 18
2-2-2- نظام کشاورزي تلفيقي 19
2-2-3- نظام کشاورزي ارگانيك 19
2-3- اهداف و مزاياي كشاورزي ارگانيك 21
2-3-1- مزاياي كشاورزي ارگانيك 22
2-3-1-1- بهره وري درازمدت 22
2-3-1-2- پايداري و امنيت غذايي 22
2-3-1-3- اثرات زيست محيطي 23
2-3-1-4- اثرات اجتماعي 23
2-3-2- جنبه هاي تکنيکي زراعت در کشاورزي ارگانيك 24
2-3-2-1- مديريت خاک در کشاورزي ارگانيک 24
2-3-2-2- مديريت تغذيه گياهي در کشاورزي ارگانيک 25
2-3-2-3- مديريت تناوب زراعي در کشاورزي ارگانيک 25
2-3-2-4- مديريت علف هاي هرز در کشاورزي ارگانيک 25
2-3-2-5- مديرت کنترل آفات و بيماريها در کشاورزي ارگانيک 25
2-4- معايب كشاورزي ارگانيك 26
2-4-1- گراني محصولات غذايي ارگانيك 26
2-4-2- نيروي كار بيشتر 26
2-4-3- تغذيه توسط كودهاي دامي 27
2-4-4- از بين رفتن محصول توسط آفات 27
2-5- کشاورزي ارگانيک و حفاظت از محيط زيست 27
2-6- چارچوب نظري تحقيق 27
2-7- قيمتگذاري كالاها و خدمات 28
2-7-1-روش‌هاي غيرمتكي به منحني تقاضا 29
2-7-2- روش‌هاي متكي به منحني تقاضا 29
2-7-2-1- ترجيحات آشکار شده 29
2-7-2-2- ترجيحات اظهار شده 30
2-7-3-روش ارزش‌گذاري مشروط 31
2-7-3-1- مراحل کاربرد روش CVM 32
2-7-3-2- روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها 33
2-7-3-3- تکنيک‌هاي سؤال CVM 33
2-7-3-4- نحوه تدوين مبالغ پيشنهادي 35
2-7-3-5-تشکيل بازار فرضي 36
2-7-3-6- مراحل انجام روش ارزش‌گذاري مشروط 36
2-7-3-7- اعتبار و قابليت اعتماد بررسي‌هاي ارزش‌گذاري مشروط 37
2-7-3-7-1- اثر حوزه‌اي مكاني يا اثر القائي 37
2-7-3-7-2- اثر توالي 38
2-7-3-7-3- اثر اطلاعات 39
2-7-3-7-4- اثرات روش استخراج 40
2-7-3-7-5- انحراف فرضيات 40
2-7-3-7-6- انحراف استراتژيك 40
2-7-3-8- دستورالعمل‌هايي اجراي روش ارزشگذاري مشروط 41
2-8- بررسي سوابق پژوهشي 43
2-9- جمع بندي 47
فصل سوم 49
3-1- مقدمه 50
3-2- سيماي منطق? مورد تحقيق 50
3-3- روش تحقيق 50
3-4- جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري 51
3-4-1- جامعه آماري 51
3-4-2- حجم نمونه 51
3-4-3- روش نمونهگيري 51
3-5- متغيرهاي تحقيق 52
3-6- روش گردآوري دادهها 52
3-6-1- مطالعات کتابخانهاي 52
3-6-2- مطالعات ميداني 52
3-7- روايي و پايايي ابزار اندازهگيري تحقيق 53
3-8- روشهاي تجزيه و تحليل آماري 54
3-8-1- الگوي اقتصادسنجي انتخاب دوتايي لاجيتقیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید