تحصيلات تکميلي
پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مديريت فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيک
عنوان:
امکان سنجي توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي شهرستان ايرانشهر و چابهار
(موز، هندوانه ،خرما)
استاد راهنما:
دکتر حبيب ا… سالارزهي
استاد مشاور:
دکتر مهرداد عليپور
تحقيق و نگارش:
عظيم هاشمزهي کهنوئي
بهمن 1390
بسمه تعالي
اين پايان نامه با عنوان امکان سنجي توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي شهرستان ايرانشهر و چابهار (موز، هندوانه ،خرما) قسمتي از برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيک توسط دانشجو عظيم هاشمزهي کهنويي با راهنمايي استاد پايان نامه دکتر حبيب ا… سالارزهي تهيه شده است. استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشي با ذكر مرجع و اطلاع كتبي به حوزه تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان مجاز مي باشد.
عظيم هاشمزهي کهنويي

اين پايان نامه ……. واحد درسي شناخته مي شود و در تاريخ ………………….. توسط هيئت داوران بررسي و درجه ……………… به آن تعلق گرفت.
نام و نام خانوادگيامضاءتاريخاستاد راهنما:استاد راهنما:استاد مشاور: داور 1:داور 2:نماينده تحصيلات تكميلي:
تعهدنامه اصالت اثر
اينجانب عظيم هاشمزهي کهنويي تعهد مي كنم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل كار پژوهشي اينجانب است و به دستاوردهاي پژوهشي ديگران كه در اين نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گرديده است. اين پايان نامه پيش از اين براي احراز هيچ مدرك هم سطح يا بالاتر ارائه نشده است.
كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشد.
نام و نام خانوادگي دانشجو: عظيم هاشمزهي کهنويي
امضاء
سپاسگزاري
از تمام عزيزاني كه به اينجانب در تدوين اين پايان نامه کمک کردندعلي الخصوص استاد ارجمند دکتر حبيب ا… سالارزهي و همچنين دکتر مهرداد عليپور کمال تشکر و قدرداني را دارم.
چكيده:
يكي از مهمترين پيامدهاي جهاني شدن، افزايش رقابت درسطح بين المللي اقتصاد است. زيرا در اين شرايط، همواره با كاهش هزينه هاي حمل ونقل، رشد حيرت انگيز فناوري اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الكترونيك و به حداقل رسيدن محدوديتهاي جغرافيايي و رشد رقابت مواجه خواهيم بود كه درنتيجه كارايي اقتصاد بين المللي افزايش خواهد يافت. در اين ميان مي توان گفت مهمترين پيامد جهاني شدن بر اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونيك است، كه عناصر آن بازار الكترونيك، تبادل الكترونيك داده و تجارت اينترنتي هستند كه مبين ارتباط تنگاتنگ بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با فرآيندهاي بازار و مديريت است. بخش کشاورزي در اکثر کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران نقش مهمي در نظام تجاري، توليد ناخالص داخلي و اشتغالزايي دارند. استفاده از تجارت الکترونيکي در اين بخش عمده از اقتصاد ملي مزاياي کلاني را به همراه خواهد داشت لذا براي استفاده از اين فن آوري نوين نياز است تا امکان سنجي توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي در اين تحقيق ارائه گردد، تحقيق حاضر در صدد بررسي امکان سنجي توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي مي باشد و به اين منظور متغير هايي شامل امکان سنجي (فني، اقتصادي، قانوني، عملياتي، زماني) و تجارت الکترونيک، صادرات محصولات کشاورزي در نظر گرفته شده اند. روش پژوهشي حاضر توصيفي پيمايشي ميباشد و همچنين از حيث نوع تحقيق كاربردي است از آن جهت كه نتايج آن ميتواند درجهت توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي شهرستان هاي چابهار و ايرانشهر مفيد فايده باشد. در اين تحقيق کارمندان و متخصصان صادرات سازمان بازرگاني، جهاد کشاورزي، اتاق بازرگاني و صنايع و معاون، دلالان و اشخاص حقيقي و حقوقي مشغول به فعاليت در صادرات کشاورزي و کشاورزان شهرستان هاي ايرانشهر و چابهار به عنوان جامعه آماري مي باشند. روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده که پس از معلوم شدن حجم نمونه ، نمونه ها را به تصادف از جامعه آماري مورد مطالعه انتخاب شد و در نهايت 170 پرسشنامه در بين جامعه آماري توزيع گرديد. ازدو روش آمارتوصيفي و استنباطي درراستاي آزمون و تحليل اطلاعات پردازش شده استفاده به عمل آمد و مبناي آن بسته نرم افزارSPSS بود، نتايج نشان داد که از لحاظ فني، اقتصادي، قانوني، عملياتي و زماني امکان توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي شهرستان هاي چابهار و ايرانشهر وجود دارد و ميزان اهميت و نقش اين عوامل در توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي شهرستان هاي چابهار و ايرانشهر يکسان نمي باشد. بدين معني که عامل فني در توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي شهرستان هاي چابهار و ايرانشهر، بيشترين اهميت را داراست، سپس عامل اقتصادي، پس از آن عامل زماني، وبعدي عامل عملياتي و در آخر هم عامل قانوني از اهميت برخوردار است.
فهرست مطالب
عنوان
صفحهفصل اول: کليات …………………………………………………………………………………………………
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
1-2- بيان مساله …………………………………………………………………………………………………………………
1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقيق …………………………………………………………………………………..
1-4- پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………..
1-5- اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………………..
1-6- سوال هاي اصلي تحقيق …………………………………………………………………………………………
1-7- فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………..
1-8- چه کاربردهايي از اين تحقيق منظور است ……………………………………………………………..
1-9- استفاده کنندگان از نتايج پايان نامه ……………………………………………………………………….
1-10- نوآوري طرح در چيست؟ …………………………………………………………………………………………
1-11- روش انجام تحقيق …………………………………………………………………………………………………..
1-12- روش و ابزار گردآوري اطلاعات ……………………………………………………………………………….
1-13- جامعه آماري ……………………………………………………………………………………………………………
1-14- روش نمونه گيري ……………………………………………………………………………………………………
1-15- روش تجزيه و تحليل اطلاعات ………………………………………………………………………………..
1-16- مفاهيم و واژگان تحقيق ………………………………………………………………………………………..
1-17- مدل مفهومي تحقيق ………………………………………………………………………………………………
1-18- مراحل انجام تحقيق ………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق …………………………………………………………………….
2-1- بخش اول : تجارت الکترونيک …………………………………………………………………………………
2-1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
2-1-2- فن آوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………..
2-1-3- بازاريابي اينترنتي …………………………………………………………………………………………
2-1-3-1- اينترنت …………………………………………………………………………………………………….
2-1-3-2- بازاريابي الکترونيکي ………………………………………………………………………………..
2-1-3-3- اهداف بازاريابي اينترنتي …………………………………………………………………………
2-1-3-4- مزاياي بازاريابي اينترنتي ………………………………………………………………………..
2-1-4- تجارت الکترونيک …………………………………………………………………………………………
2-1-5- شيوه هاي تجارت الکترونيک ………………………………………………………………………
2-1-5-1- فروشنده با فروشنده B2B …………………………………………………………………….
2-1-5-2- فروشنده با مصرف کنندهB2C ……………………………………………………………..
2-1-5-3- مصرف کننده با مضرف کننده C2C……………………………………………………..
2-1-6- مزيت هاي تجارت الکترونيک ……………………………………………………………………..
2-1-7- نيازهاي تجارت الکترونيک ………………………………………………………………………….
2-1-8- موانع و چالش هاي کاربرد اينترنت و وب در تجارت …………………………………
2-1-9- ابزارهاي اصلي تجارت الکترونيک ……………………………………………………………….
2-1-9-1- کد ميله اي ……………………………………………………………………………………………..
2-1-9-2- پست الکترونيکي …………………………………………………………………………………….
2-1-9-3- بانکداري الکترونيک ………………………………………………………………………………..
2-2- بخش دوم :صادرات ………………………………………………………………………………………………….
2-2-1- نظريات اقتصادي در رابطه با تجارت ………………………………………………………….
2-2-1-1- نظريه سوداگران ……………………………………………………………………………..
2-2-1-2- نظريه کلاسيک ……………………………………………………………………………….
2-2-1-3- تئوري هکشر- اولين ……………………………………………………………………….
2-2-1-4- معماي لئونتيف ……………………………………………………………………………….
2-2-1-5- تخمين عملي تئوري برخورداري از عوامل و تئوري هزينه فرصت …
2-2-1-6- هزينه نسبي منطقه اي و تفسير آن ……………………………………………….
2-2-1-7- نظريه چرخه زندگي محصول ………………………………………………………….
2-2-1-8- نظريه برابري قيمت عوامل ………………………………………………………………
2-2-1-9- تئوري مزيت رقابتي پورتر ……………………………………………………………….
2-2-1-10- مدل الماس ملي ……………………………………………………………………………
2-2-2- الزامات توسعه صادرات محصولات کشاورزي……………………………………………….
2-3- بخش سوم: تجارت الکترونيک و وضعيت کشاورزي استان بحصوص چابهار و ايرانشهر ….
2-3-1- سهم کشاورزي در تجارت ايران …………………………………………………………………..
2-3-2- عمده کالاهاي تجاري کشاورزي ايران …………………………………………………………
2-3-3- کشاورزي و تجارت الکترونيک …………………………………………………………………….
2-3-4- پيش نيازها و ملزومات تجارت الکترونيک……………………………………………………
2-3-5- مزايا و معايب تجارت الکترونيک ………………………………………………………………….
2-3-6- سيماي کشاورزي و منابع طبيعي استان سيستان و بلوچستان ………………….
2-3-7- چابهار ……………………………………………………………………………………………………………
2-3-8- ايرانشهر ………………………………………………………………………………………………………..
2-4- بخش چهارم: امکان سنجي ……………………………………………………………………………………..
2-4-1- مفهوم امکان سنجي …………………………………………………………………………………….
2-4-2- ساختار امکان سنجي ……………………………………………………………………………………
2-4-2-1- مهيا شدن براي بررسي …………………………………………………………………
2-4-2-2- تعيين مشکلات …………………………………………………………………………….
2-4-2-3- انتخاب گزينه امکان سنجي …………………………………………………………
2-4-2-4- جمع بندي گزارش امکان سنجي ………………………………………………..
2-4-3- تکنيک TELOS ……………………………………………………………………………………….
2-4-3-1- امکان سنجي فني …………………………………………………………………………….
2-4-3-2- امکان سنجي اقتصادي ……………………………………………………………………..
2-4-3-3- امکان سنجي حقوقي ………………………………………………………………………..
2-4-3-4- امکان سنجي عملياتي ………………………………………………………………………
2-4-3-5- امکان سنجي زماني ………………………………………………………………………….
فصل سوم: روش شناسي تحقيق …………………………………………………………………………
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….
3-2- روش و نوع تحقيق ……………………………………………………………………………………………………
3-3- جامعه آماري پژوهش ……………………………………………………………………………………………….
3-4- روش نمونه گيري و برآورد حجم نمونه …………………………………………………………………..
3-5- برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………
3-6- ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات ………………………………………………………………………….
3-7- مقياس ابزار اندازه گيري تحقيق ……………………………………………………………………………..
3-8- روايي و پايايي( قابليت اعتماد) ابزار اندازه گيري ……………………………………………………
3-8-1- روايي …………………………………………………………………………………………………………….
3-8-2- روايي سازه ……………………………………………………………………………………………………
3-8-3- روايي محتوا ………………………………………………………………………………………………….
3-8-4- روايي متقارن ……………………………………………………………………………………………….
3-8-5- روايي پيش گويي …………………………………………………………………………………………
3-8-6- پايايي ……………………………………………………………………………………………………………
3-9- داده ها و متغيير هاي پژوهش …………………………………………………………………………………
3-10- مقياس اندازه گيري متغيرها ……………………………………………………………………………………
3-11- روش تجزيه وتحليل داده ها …………………………………………………………………………………..
3-12- آزمون کلموگروف-اسميرنف …………………………………………………………………………………..
3-13- آزمون T تک نمونه اي …………………………………………………………………………………………..
3-14- آزمون فريدمن جهت رتبه بندي فرضيات تحقيق …………………………………………………
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها ……………………………………………………………………
4-1- بخش اول: تحليل توصيفي ………………………………………………………………………………………….
4-1-1- توصيف مشخصات عمومي نمونه هاي مورد مطالعه …………………………………….
4-1-2- شاخص هاي توصيفي سوالات تحقيق …………………………………………………………
4-2- بخش دوم : تحليل استنباطي ……………………………………………………………………………………
4-2-1- آزمون کلموگروف- اسميرنف ……………………………………………………………………….
4-2-2- آزمونT تک نمونه اي براي آزمون فرضيه هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق
4-2-3- آزمون فريدمن جهت رتبه بندي متغيرهاي تحقيق …………………………………
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات …………………………………………………………………
5-
5-1- نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………….
5-2- خلاصه يافته هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………….
5-3- پيشنهادات مبتني بر تحقيق ……………………………………………………………………………………
5-4- محدوديت هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………….
5-5- توصيه ……………………………………………………………………………………………………………………….
پيوست ها ………………………………………………………………………………………………………….
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………

1
2
3
4
5
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
13
13
14
15
16
17
17
18
20
20
21
22
24
26
28
28
28
29
29
31
31
33
33
33
34
36
36
36
36
37
38
38
39
40
41
41
43
56
59
60
61
62
63
64
65
76
80
85
85
88
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
92
93
94
94
95
96
97
98
99
99
99
99
99
100
100
102
102
102
103
103
104
105
106
107
110
115
115
116
121
124
125
125
127
128
129
130
135
فهرست جدول ها
عنوان جدول
صفحه1-2 مزاياي ملموس و نا ملموس بازاريابي اينترنتي
2-2- عناصر موثر و ايجاد کننده مزيت رقابتي
3-2- بررسي تاثير کسب و کار الکترونيکي
4-2- عوامل تعيين کننده مزيت رقابتي ملي
5-2- رابطه مهرت هاي مورد نياز بنگاه ها و توسعه اقتصادي
6-2- آمار مربوط به محصولات کشاورزي چابهار و ايرانشهر
3-1- آلفاي کرونباخ
2-3- رتبه بندي براساس ليکرت
1-4- توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت
2-4- توزيع فراواني نمونه اماري بر حسب سن
3-4- توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب ميزان تحصيلات
4-4- توزيع فراواني بر حسب سوابق خدمتي
5-4- توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب ميزان آشنايي با تجارت الکترونيک
6-4- آزمون نرمال بودن متغير ها26
42
43
52
56
75
101
102
107
108
109
109
110
116
فهرست شكل ها
عنوان شكل
صفحه1-1- مدل مفهومي تحقيق
1-2- عوامل تشکيل دهنده محيط بازاريابي بين المللي و نقش دولت ها در اين عوامل
2-2- عوامل تعيين کننده بهر ه وري و رشد بهره وري14
54
56

فصل اول:
کليات تحقيق
1-1-مقدمه
با ورود به هزاره سوم، شاهد رقابت فشرد هتر دولت ها و قطب هاي اقتصادي در جهان به ويژه در بخش تجاري هستيم . هر يک از صاحبان قدرت اقتصادي، اعم از بنگا ه ها و کشورها، اتحاديه ها و تشکل هاي منطقه اي به عنوان فعالان خرد اقتصادي، و کشورها، اتحاديه ها و تشکل هاي منطقه اي به عنوان قدر تهاي کلان اقتصادي مي کوشند تا سهم بيشتري از امتيازات، امکانات و فرصت هاي موجود در پهنه تجارت جهاني را بدست آورند. ولي پيشرفت علم و تکنولوژي، وضعيت را به مرحله اي رسانده است که صاحبان قدرت اقتصادي به فرصت هاي موجود اکتفا ننموده و با ايجاد بسترهاي لازم، امکانات و فرصت هاي جديد را خلق مي کنند. يکي از مهمترين فرصت هاي به وجود آمده براي تسهيل تجاري و افزايش رقابتمندي در سطح جهان، استفاده از فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات است. تجارت الکترونيکي به عنوان مهمترين محصول و زاييده اين فناوري هاي نوين مي تواند فرصت مناسبي را براي کشورها در مبادلات داخلي و بين المللي فراهم نمايد. امروزه با پيشرفت روزافزون و رشد چشمگير ابزارها و تکنولوژي هاي ارتباطي مدرن، و جايگزيني بسياري از فعاليتهاي سنتي، در بخش تجارت نيز حرکت از سوي تجارت سنتي به سوي تجارت نوين (الکترونيکي)، و سهم 25-20 درصدي آن از کل تجارت بين المللي و پيش بيني نرخ رشد ساليانه آن در حدود 54 درصد، شاهدي بر اثبات اين ادعا است. در اين ميان، کشورهايي بيشتر توانسته اند از اين فرصت به وجود آمده بيشترين بهره را ببرند که به وجود آورنده و ترويج دهنده فناوري هاي نوين و معتقد به اصل رقابت مندي براي حضور در بازارها بوده اند.
با مشکلات مختلفي که اقتصاد ايران از آن رنج مي برد، استراتژ ي هاي خاصي جهت توسعه کشور مطرح گرديده است؛ از آن جمله استراتژي جهش صادراتي است که بين سهم نسبي کشور از جمعيت جهان و سهم نسبي آن از تجارت جهاني تعادل ايجاد کند و تجارت الکترونيکي يکي از ابزارهايي است که در اين راستا مي تواند به کشور و شرکت ها کمک کند. با توجه به موارد ذکر شده مي بايست به تجارت الکترونيکي به صورت جدي در کشور و و بخش کشاورزي نگريسته شود.
2-1-بيان مساله:
در سالهاي اخير تجارت بين المللي رويکردهاي نويني را به خود ديده است اخيرا سازمانها بويژه در کشورهاي پيشرفته مثل امريکا استفاده از تجارت الکترونيکي از طريق اينترنت را شروع کرده اند اين شبکه به علت داشتن هزينه پايين نسبت به ساير شبکه هاي خصوصي موجب ترويج هرچه بيشتر تجارت الکترونيکي شده است .
بطور کلي قسمت عمده تجارت است از مبادله اسناد و مدارک تجاري در قالبهاي پيش ساخته و قابل پردازش با دستگاه ها بين سازمانها از طريق شبکه هاي ارتباط رايانه اي از مبادله الکترونيکي داده ها مي توان براي مخابره الکترونيکي مدارک و اسناد مانند سفارشات خريد ، فاکتورها ، اعلاميه حمل ، تاييد وصول کالا و ساير مکاتبات استاندارد بازرگاني استفاده کرد .
اين فناوري را همچنين مي توان براي ارسال اطلاعات مالي و پرداختهاي الکترونيکي به کار برد که به آن انتقال الکترونيکي وجوه مي گويند مبادله الکترونيکي فراتر از جايگزيني ساده براي تجارت سنتي (کاغذي) است .
مبادله الکترونيکي داده ها ابزاري است که روش انجام کار را روان مي کند و کارايي و بهره وري را بهبود مي بخشد و ميتوان آن را با برنامه هاي کاربردي کاملا تلفيق نمود.
با استفاده از اين وسيله مشکلات تجارت سنتي مانند صرف زمان بيشتر دقت کمتر ، هزينه بالاي نيروي کار و افزايش ضريب عدم اطمينان از بين مي رود در اين عرصه تجارت بسياري از عوامل همچنين رضايت مشتري که در گذشته آن چنان شايد و بايد مورد توجه قرار نمي گرفت در اين صنعت بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا فعاليت در حوزه تجارت الکترونيک در محدوده دهکده جهاني بوده و همانطور که مشخص است نه بعد زمان ، نه مکان بر روي فعاليت تجاري تاثير مي گذارد انچه که بسيار حايز اهميت مي باشد برآورده کردن نياز مشتريان مي باشد در اين جا شايان ذکر است که رضايت مشتريان با توجه به دسته بندي يا به عبارتي گروه بندي انجام شده با توجه به تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده مي باشد .
بنابراين انچه سبب گرفتن سهم بازار يا به عبارتي دستيابي به مشتريان برآورده کردن نيازهاي مشتريان مي باشد تجارت الکترونيک که يکي از زير شاخه هاي تکنولوژي اطلاعات مي باشد .
گسترش عملکردهاي مبتني بر وب و تجارت خوشايند شرکتها از بازده و راندمان بالا با تخصيص زمان و سرمايه کمتري نسبت به روشهاي سنتي ، علاقه مندي موسسات پيش برد برق اساي آن در عرصه بين المللي خواهد شد .
ايران از جمله کشورهايي است که در سالهاي اخير شاهد رشدي تصاعدي در زمينه تجارت الکترونيک بوده که اين امر مرهون نگاه وسيعتري به استفاده از امکانات وب و اينترنت در کشور بوده است .
از همين روي و با توجه به رو به رشد بودن استفاده از اينترنت و توسع تجارت الکترونيک ، بخش کشاورزي با استعدادهاي منحصر به فرد خود در مناطق چابهار و ايرانشهر در توليد محصولات هندوانه موز و خرما، تحقيق حاضر در ضدد است تا با تحليل و بررسي به امکان سنجي توسعه تجارت الکترونيک در زمينه مذکور به پردازد.
3-1-سابقه وضرورت انجام تحقيق:
تجارت الکترونيک با تمامي زواياي همچنان پنهان از جذابيت بسياري در ميان بازرگانان و بنگاه هاي اقتصادي برخوردار است اين نوع تجارت که فرايند شکل گيري آن در فضاي مجازي انجام مي گيرد .
البته هنوز براي بسياري هولناک و نا شناخته است ان هم در بازاري که بر پايه هاي روابط سنتي کاسب و مشتري و اسناد کاغذي استوار است و متوليان آن همچنان چرتکه را بر ماشين حسابگر ترجيح مي دهند .
اين وحشت بيشتر به چشم مي آيد فراموش نمي کنيم که روزگاري مالکيت بسياري از وسايل الکترونيکي نوعي تجمل محسوب مي شد اما ديري نگذشت که ماهواره ها و کامپيوتر را در کنار خود ديديم تا به اين رسيد که ديگر داشتن فاکس و کامپيوتر و يک صندوق پست الکترونيکي از نيازهاي اوليه راه اندازي يک موسسه اقتصادي به حساب مي آيد بنابر اين گسترش تجارت الکترونيک در يک جامعه نيازمند 3 زير ساخت اصلي است :
1- زير ساخت فني
2- زير ساخت فرهنگي ، اموزشي
3- زير ساخت قانوني و سياست گذاري هاي دولت
با ايجاد يا به عبارتي بستر سازي زير ساختهاي فوق عوامل ديگر که در تجارت در مکان فيزيکي مورد توجه است همچون رضايت مشتري هم بايد در فضاي مجازي موردتوجه قرار گيرد در غير اين صورت ما در اين فضا نه تنها سهمي از بازار را کسب نمي کنيم بلکه تمامي منابع را به هدر مي دهيم .
بنابراين به جا است ، همانطور که در بالا گفته شد ضمن توجه به اين فضا تحقيقات متعددي انجام شده است بيانگر توجه و نگرش مثبت به اين حوزه يا به عبارتي اين صنعت مي باشد .
4-1- پيشينه تحقيق:
اهم تحقيقات انجام شده به قرار زير است :
تحقيق که ايده اين پايان نامه از آن برگرفته شده است به تحقيق بر روي اينکه چگونه صادرات محصولات از طريق فضاي مجازي انجام مي شود پرداخته شده است اين پژوهش در سال2009 در کشور سوئد صورت گرفته است در اين پايان نامه به بررسي صادرات محصولات از طريق فضاي مجازي پرداخته شده است .
ميثم صفاري ن‍ژاد (1382) در پايان نامه اي تحت عنوان “تحليل وضعيت وب سايتهاي تجارت الكترونيك در ايران” بيان مي کند که هدف پايان نامه اش علاوه بر آشنايي با تجارت الكترونيكي و شناخت روش هاي اجراي موفقيت آميز آن، بررسي وب سايت هاي تجاري در ايران بر اساس دو استراتژي كلي و دوازده مدل طراحي وب سايتهاي تجاري كه در سال 2001 توسط ژوزف اچ ون ارائه شده، مي باشد و در ادامه با شناسايي نياز هاي كاربران در قالب مدل QFD (نياز هاي اساسي، كاركردي و انگيزشي) ميزان موفقيت سايت هاي مورد مطالعه در اين تحقيق در جلب رضايت كاربران سنجيده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد استفاده از زبان فارسي، داشتن موتور جستجو و سهولت استفاده از سايت مهمترين نياز هاي كاربران ايراني اينترنت بوده و مدل ارتقايي بيشترين رضايت را در نمونه اين تحقيق بدست آورده است.
ميثم شيرخدايي (1384) در پايان نامه اي تحت عنوان “بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك” چنين بيان مي کند هدف او بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان در EC مي باشد و در اين راستا فرضيات او عبارتند از : متغير هاي فردي مشتريان و متغير هاي مربوط به شركت و متغير هاي زيرساختي كه تاثير آن بر اعتماد سازي مشتري تائيد نشد و متغير دوم عبارتست از اينكه مشترياني كه به صورت الكترونيكي خريد مي كنند به فروشگاه هاي اينترنتي اعتماد دارند. تائيد اين فرضيه بيانگر نقش مهم و تاثير گذار اعتماد مشتريان در انجام تجارت به صورت الكترونيكي مي باشد. فرضيه سوم عبارت بود از اينكه متغير هاي موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيكي به ترتيب اولويت عبارتند از : 1- متغير هاي زيرساختي 2- متغيرهاي مربوط به شركت و 3- متغير هاي فردي كه تائيد شده است. پيشنهادات محقق عبارتند از : 1- ايجاد زير ساخت هاي مخابراتي ايمن در جهت اعتماد سازي بيشتر در فضاي سايبر توسط وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات 2- ايجاد زير ساخت هاي مورد نياز براي استقرار كامل تكنولوژيهاي مربوط به امكان پرداخت الكترونيكي.
داريوش بستاني (1382) در پايان نامه اي تحت عنوان “حمايت از مصرف كننده در تجارت الكترونيك” به مقايسه نوع برخورد با مصرف كننده در دنياي الكترونيك و جامعه سنتي پرداخته است و در پايان نتيجه گرفته است كه حمايت از مصرف كننده، امري ضروري و اجتناب ناپذير است به خصوص مصرف كننده اي كه در عرصه تجارت الكترونيك وارد مي شود، چون در اين عرضه هر سايتي براي انجام معامله، روش ها و شيوه هاي متنوعي دارد كه از پيچيدگيهاي خاصي برخوردار است و ممكن است حقوق مصرف كننده به دليل ناآشنايي با آن روش ها مورد نقض واقع گردد و دچار ضرر و زيان گردد.
روح الله مصطفائي (1385) در پايان نامه اي تحت عنوان “بررسي نقاط ضعف و چالش هاي سيستم متداول حسابداري در شركت هاي فعال در تجارت الكترونيك در ايران” به بررسي نقاط ضعف سيستم حسابداري متداول در شركت هايي كه از اينترنت جهت مبادلات مالي و بازرگاني خود استفاده مي نمايند، مي پردازد. او بيان مي كند كه از آنجاييكه اين ضعف مي تواند ناشي از ماهيت حسابداري، ابزارها و امكانات و يا كاربران كه سه جزء اساسي و كلي يك سيستم حسابداري را تشكيل مي دهند، حاصل گردد، هر كدام از عوامل ذكر شده به عنوان يكي از فرضيه هاي تحقيق مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است. فرضيه اول يعني مفروضات و اصول حسابداري و همچنين فرضيه دوم يعني عدم آشنايي كاربران طي محاسبات آماري رد شده و فرضيه سوم تائيد مي گردد و پيشنهاد مي شود كه با توجه به ماهيت و موضوع تحقيق كه پارامترها و عوامل تاثيرگذار كاملاً خارج از كنترل مديران و تصميم گيرندگان موسسات و شركت ها بر كليت موضوع مي باشد ليكن مي بايست براي بهبود موضوع اخير كه در قالب دانش حسابداري مورد بحث قرار گرفته است به انجام تحقيقات ميداني دست بزنيم تا بر نحوه عمل صحيح و كارآمد در اين زمينه، هر چه بيشتر دست يابيم.
ليلا رشيدي (1384) در پايان نامه اي تحت عنوان “بررسي عوامل موثر بر استقرار موفقيت آميز تجارت الكترونيك در سازمان مديريت صنعتي” بيان مي دارد كه سازمان مديريت صنعتي عليرغم تمايل به استفاده از تجارت الكترونيك در ارائه خدمات مشاوره اي، آموزشي و پژوهشي خود و تلاش در جهت جذب فن آوري هاي جديد و بومي سازي آنها براي صنايع كشور، هنوز نتوانسته است الگوي مناسبي در اين زمينه فراهم نمايد و آنرا عملياتي سازد. از سوي ديگر با توجه به ماهيت خدماتي فعاليتهاي سازمان مديريت صنعتي و جذابيت بررسي عواملي كه جهت استقرار تجارت الكترونيكي در اين دست سازمانها وجود دارد، در اين تحقيق سعي بر آن شده است تا اين عوامل در سازمان مديريت صنعتي شناسايي شده و اولويت بندي گردند. متغير هاي بكارگرفته شده در اين تحقيق عبارتند از عوامل فني و تكنولوژيك، عوامل ساختاري، عوامل مربوط به نيروي انساني، مشتريان و رقبا. كه از اين بين، عوامل فني و تكنولوژيك در اين سازمان مهيا بوده و در مورد ساير عوامل با ضعف هايي روبه رو بوده اند.
مهنوش ابتياع (1385) در پايان نامه اي تحت عنوان “بررسي اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت(MIS) شركت تجارت الكترونيك بانك پارسيان از نظر كاربران” اظهار مي دارد كه اطلاعات يكي از مهمترين داراييهاي سازمان است و بايد مانند ديگر داراييها به خوبي اداره شود تا موفقيت سازمان تضمين گردد. با ورود فناوري اطلاعات امكان بهره گيري از مزاياي جديد پردازش اطلاعات فراهم شده است. با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي(IS) مي توان اطلاعات و گزارش هاي مفيدي براي مديران فراهم ساخت ولي در محيط پرتلاطم، اين سيستم ها بايد مورد بازبيني قرار گيرند تا نقاط ضعف مشخص و برطرف گردد و نقاط قوت نيز تقويت شوند. نگرش ها و شاخص هاي مختلفي در اين زمينه قابل طرح است. در اين پژوهش، تنها به شاخص “اثربخشي” اين سيستم ها تكيه شده است و اهداف آن عبارتند از : شناخت ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت شركت تجارت الكترونيك بانك پارسيان در ارائه اطلاعات مطلوب به مجريان و شناخت ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات از بعد زمان و اينكه اطلاعات و گزارش هاي مديريت در شرايط حساس تصميم گيري با چه سرعت و دقتي به دست مديران مي رسد و آخرين مورد اينكه شناخت ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت از بعد محتوي. يافته هاي پژوهش بيانگر اين مطلب است است كه ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت تجارت الكترونيك پارسيان در دو بعد محتوي و شكل در حد بالاتر از متوسط(نسبتاً زياد) و در بعد زمان پايينتر از حد متوسط(كم) مي باشد.
لوي و پاول (2003) مدلي چهار مرحله اي رابراي بكارگيري تجارت الكترونيكي و بلوغ شركتهاي كوچك و متوسط ارائه نمودند. مراحل مذكور براي اين شركتها از ديد آنها شامل تجارت سنتي تعديل شده، تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي مي باشد. (Levy, Powell, 2003) شوراي بهره وري هنگ كنگ نيز در گزارش پروژه بكارگيري تجارت الكترونيكي، مدل بلوغ شش مرحله اي را براي تجارت الكترونيكي معرفي مي كند كه به طور كلي اين مراحل از ديد اين شورا شامل سطح عدم استفاده و عدم تمايل، سطح تمايل، سطح بكارگيري اوليه، سطح مشتري يابي، سطح ادغام تجاري و سطح تحول كسب و كار مي باشد(HKPC,2004) مارتين و مالتاي مدلي پنج مرحله اي براي بكارگيري تجارت الكترونيكي جهت شناسايي مراحل بلوغ تجارت الكترونيكي ارائه كرده اند كه مراحل مذكور شامل پست الكترونيكي، سطح وب سايت، سطح تجارت الكترونيكي، كسب و كار الكترونيكي و سطح سازمان متحول شده مي باشد.(, Martin , Maltay2001) كوپر نيز با ارايه مدل ميكا، سه مرحله براي بكارگيري تجارت اينترنتي توسط شركتهاي كوچك و متوسط معرفي نمود. (,cooper 2000) اين سه مرحله عبارتند از : ترفيع، تدارك و پردازش. كين اوانز نيز مفهوم چرخه حيات الكترونيكي را مطرح نمود. چرخه مذكور نشان دهنده چگونگي پيشرفت كسب و كار الكترونيكي در طي زمان مي باشد. چرخه حيات الكترونيكي از ديد اوانز شامل مراحل بروشور، تجارت الكترونيكي، كسب و كار الكترونيكي و بنگاه الكترونيكي مي باشد.

5-1- اهداف تحقيق:
با توجه به سنتي بودن روش هاي صادرات به خصوص محصولات کشاورزي در عصر حاضر که به عصر اطلاعات معروف است، به نظر مي رسد ضرورت توجه به فناوري اطاعات از جمله تجارت الکترونيک در صادرات محصولات کشاورزي بيش از پيش احساس مي شود بنابراين با توجه به موضوع تحقيق و بيا مسئله اهداف زير در اين تحقيق دنبال مي شود
اهداف اصلي تحقيق
امکان سنجي توسعه تجارت الکترونيک در صادرات محصولات کشاورزي ، موز خرما ، هندوانه با توسل به مد TELOS
اهداف فرعي تحقيق:
– کاهش هزينه هاي صادرات محصولات کشاورزي از طريق استقرار سامانه تجارت الکترونيک.
– افزايش دانش و آگاهي از وضعيت بازارهاي داخلي و خارجي محصولات کشاورزي ايرانشهر و چابهار.
– افزايش انعطاف پذيري در مقابل تهديدات و فرصت هاي صادراتي محصولات کشاورزي ايرانشهر و چابهار.
– شناسايي ظرفيت هاي فني براي توسعه تجارت الکترونيک در صادرات محصولات کشاورزي ايرانشهر و چابهار.
– شناسايي ظرفيت هاي اقتصادي براي توسعه تجارت الکترونيک در صادرات محصولات کشاورزي ايرانشهر و چابهار.
– شناسايي ظرفيت ها و محدوديت هاي حقوقي، قانوني براي توسعه تجارت الکترونيک در صادرات محصولات کشاورزي ايرانشهر و چابهار.
– شناسايي ظرفيت ها و محدوديت هاي عملياتي و تخصصي براي توسعه تجارت الکترونيک در صادرات محصولات کشاورزي ايرانشهر و چابهار.
– شناسايي ظرفيت ها و محدوديت هاي زماني براي توسعه تجارت الکترونيک در صادرات محصولات کشاورزي ايرانشهر و چابهار.
6-1- سوالهاي اصلي تحقيق:
1- چگونه مي توان تجارت الکترونيک را در راستاي صادرات محصولات کشاورزي ايرانشهر و چابهار به کار گرفت؟
2- آيا ظرفيت هاي لازم در راستاي استقرار تجارت الکترونيک براي محصولات کشاورزي ايرانشهر و چابهار وجود دارد؟
3- آيا تجارت الکترونيک از لحاظ فني، اقتصادي، قانوني، عملياتي و زماني مي تواند باعث افزايش صادرات کشاورزي استان به خصوص ايرانشهر و چابهار شود؟
7-1-فرضيه هاي تحقيق :
1- از نظر فني امکان توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي در شهرستان هاي چابهار و ايران شهر وجود دارد .
2- از نظر اقتصادي امکان توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي در شهرستان هاي چابهار و ايران شهر وجود دارد .
3- از نظر قانوني و سياست گذاري امکان توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي در شهرستان هاي چابهار و ايران شهر وجود دارد .
4- از نظر عملياتي امکان توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي در شهرستان هاي چابهار و ايران شهر وجود دارد .
5- از نظر زماني امکان توسعه تجارت الکترونيک در بخش محصولات کشاورزي در شهرستانهاي چابهار و ايرانشهر وجود دارد .
6- متغيرهاي فوق از نظر امکان سنجي داراي اهميت يکساني در توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي در شهرستانهاي چابهار و ايرانشهر مي باشد .
8-1-چه کاربردهايي ازانجام اين تحقيق منظوراست:
تجزيه و تحليل هاي حاصل از اين تحقيق کمکي خواهد بود جهت نگرش وسيعتري به توسعه تجارت الکترونيک در منطقه ، امري که از مد نظر محقق با توجه مکاشفه در اثار صاحب نظران و اساتيد امري ضروري مي نمايد .
اين امکان سنجي باعث روشنگري بيشتر و اعمال دقت در فرايندهاي عملکردي پيشرو در عرصه صادرات بيشتر محصولات کشاورزي مناطق چابهار و ايرانشهر خواهد گرديد .
9-1-استفاده کنندگان ازنتايج پايان نامه
سازمان توسعه صادرات دانشجويان کارشناسي ارشد ودکتري ادارات و دستگاه ها و متوليان امر توسعه صادرات کشاورزي
10-1-نوع آوري طرح درچيست؟
تا به حال تحقيقي در اين زمينه در استان صورت نگرفته، و به دليل پرداختن به تجارت الکترونيک که بحث جديد و مهمي در صادرات و واردات مي باشد از اهميت ويژه اي برخوردار است.
11-1-روش انجام تحقيق:
اين تحقيق بطور عام و ماهيتاً از روش تحقيق توصيفي – پيمايشي تبعيت مي نمايد و از نظر نوع کاربردي است.
اين تحقيق به طور خاص از مدل امکان سنجي TELOS که مخفف (فني، اقتصادي، قانوني، عملياتي و زماني) است تبعيت نموده و امکان سنجي توسعه تجارت الکترونيک در بخش صادرات محصولات کشاورزي شهرستان ايرانشهر و چابهار را از ابعاد فوق الذکر در جامعه زير مطالعه مي نمايد.
12-1-روش وابزارگردآوري اطلاعات :
درراستاي جمع آوري اطلاعات اين تحقيق بادودسته اطلاعات اوليه وثانويه مبادرت به طبقه بندي داده ها،پردازش ،آزمون وتحليل مي نمايد.اطلاعات ثانويه شامل کليه مدارک ومستندات ،آمارهاي ثبتي دولتي و مقالات تخصصي ،اينترنت وسيستم هاي مجازي ،اخذاطلاعات اوليه نيزشامل کاربردتکنيک پرسشنامه درراستاي ساختن اطلاعات موردنظرتحقيق مي باشد.البته درراستاي اعتماد بيشتر محقق به پاسخها، مصاحبه سطحي نيز به عمل خواهد آمد که بطور تطبيقي در نتايج و پيشنهادات مورد استفاده قرار خواهد گرفت
13-1-جامعه آماري
کليه کساني که در امر صادرات محصولات کشاورزي شهرستان ايرانشهر و چابهار فعاليت دارند، مي باشند اين جامعه تشکيل شده است از:
کارمندان و متخصصان صادرات سازمان بازرگاني، جهاد کشاورزي، اتاق بازرگاني و صنايع و معاون، دلالان و اشخاص حقيقي و حقوقي مشغول به فعاليت صادرات کشاورزي و کشاورزان شهرستان هاي ايرانشهر و چابهارمي باشد.
14-1-روش نمونه گيري :
روش نمونه گيري و برآورد حجم نمونه :
روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده که پس از معلوم شدن حجم نمونه ، نمونه ها را به تصادف از جامعه آماري مورد مطالعه انتخاب شده است .
برآورد حجم نمونه : با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه آماري ( نامتناهي بودن جامعه آماري ) براي برآورد حجم نمونه از فرمول زير استفاده شده است :
که در آن :
n : حجم نمونه P: نسبت در جامعه و q=1-p d : حداکثر خطاي برآورد نسبت جامعه مي باشند .
چون اطلاع خاصي از مقدار p نداريم مقدار آن را برابر 5/0 فرض مي کنيم که به اين ترتيب ماکزيمم مقدار حجم نمونه حاصل مي شود .با توجه به مقادير
مقدار 167 براي حجم نمونه حاصل مي شودکه به اين ترتيب 170 پرسشنامه توزيع و جمع آوري شده است .
حجم نمونه
Nخطاي نسبي
Dسطح اطمينان
Z1670.050.992.58
در نهايت 170 پرسشنامه در بين جامعه آماري توزيع گرديده است .مي توان ادعا کرد که اگر 170 نمونه به تصادف انتخاب کنيم 99 درصد اطمينان خواهيم داشت که نتايج حاصل از تحقيق حداکثر 5 درصد با مقادير واقعي جامعه اختلاف خواهد داشت .
15-1-روش تجزيه وتحليل اطلاعات :
ازدوروش آمارتوصيفي واستنباطي درراستاي آزمون و تحليل اطلاعات پردازش شده استفاده بعمل خواهدآمدومبناي آن بسته نرم افزارSPSS مي باشد.
16-1-مفاهيم و واژگان تحقيق:
تجارت الکترونيک:
تجارت الکترونيک شامل: فرآيند خريد، فروش، انتقال يا مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طريق شبکه هاي رايانه اي و اينترنت مي باشد (آنکتاد، 2002).
تجارت الکترونيک شامل تمام فعاليت هاي يک بنگاه و يا افرادي براي انجام مبادله است به نحوي که تمام يا بخشي از اين فعاليت ها از طريق شبکه هاي رايانه صورت بگيرد. مفهوم تجارت الکترونيک انجام معاملات و انتقال اطلاعات تجاري بدون کاغذ و بطور مستقيم به کمک رايانه ها از طريق خطوط مخابراتي است.
صادرات:
صادرات به معناي فروش كالاها يا خدمات توليدي از يك كشور به كشور ديگر، يك جهت از جاده دو طرفه‌اي است كه جهت دوم آن واردات است، از يك طرف هر كشوري كه اقدام به صادرات مي‌كند، حتماً بايد براي برآوردن برخي از مايحتاج خود به واردات از ساير كالاها اقدام كند و هر كشوري نيز كه به دنبال واردات باشد، نيازمند منابع ارزي است كه از راه صادرات تامين مي‌شود. از طرف ديگر، هر كالا يا خدمتي كه از يك كشور صادر مي‌شود از ديد كشور خريدار جزء ليست واردات محسوب مي‌شود اين جاده دو طرفه در ادبيات بازرگاني، تحت عنوان تجارت بين‌‌الملل شناسايي شده است
امکان سنجي:
امکان سنجي پروژه ها به معناي استفاده از تکنيک هاي رياضي و اقتصادي، آماري و روش هاي مهندسي براي پاسخ به سوالات فني است که عمدتا در حول و حوش چگونگي استفاده از منابع مالي در جهت توليد است. مطالعات امکان سنجي پروزه شامل مراحل زير است (محمد نسب، پيام ايران خودرو، شماره 37)
قبل از اينکه يک سازمان سرمايه گذار شروع به اجراي يک طرح يا پروژه کند بايد ابعاد مختلف آن طرح را شناسايي کند. تا اينکه امکان پذيري و عملي بودن پروژه يا طرح از جهات مختلف ارزيابي گردد. اين شناسايي به طول کلي امکان سنجي ناميده مي شود. (ايزدي، 1380، 28)
17-1-مدل مفهومي تحقيق:
شکل 1-1
18-1- مراحل انجام تحقيق:
فصل دوم
ادبيات تحقيق
1-2- بخش اول: تجارت الکترونيک
1-1-2- مقدمه
صادرات به معناي فروش كالاها يا خدمات توليدي از يك كشور به كشور ديگر، يك جهت از جاده دو طرفه‌اي است كه جهت دوم آن واردات است، از يك طرف هر كشوري كه اقدام به صادرات مي‌كند، حتماً بايد براي برآوردن برخي از مايحتاج خود به واردات از ساير كالاها اقدام كند و هر كشوري نيز كه به دنبال واردات باشد، نيازمند منابع ارزي است كه از راه صادرات تامين مي‌شود. از طرف ديگر، هر كالا يا خدمتي كه از يك كشور صادر مي‌شود از ديد كشور خريدار جزء ليست واردات محسوب مي‌شود اين جاده دو طرفه در ادبيات بازرگاني، تحت عنوان تجارت بين‌‌الملل شناسايي شده است.
از نگاه و زاويه‌اي ديگر مي‌توان گفت صادرات به معناي فروش كالاهاي ساخته شده و خدمات ارائه شده توسط ساكنين يك كشور به كشورهاي ديگر مي‌باشد به عبارت ديگر صادرات به معنايي تقاضاي اقتصاد جهاني از كالاها و خدمات ساخت داخل كشور‌ مي‌باشد در مقابل واردات، ميزان تقاضاي اقتصاد داخلي از كشورهاي ‌‌ديگر مي‌باشد. طبق نظريه‌‌هاي اقتصادي تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادي كشورها مي‌باشد. رشد و توسعه تجارت بين‌المللي باعث افزايش رفاه و درآمد سرانه ساكنين كشورها مي‌شود به عبارت بهتر مي‌توان گفت براي دستيابي به قدرت اقتصادي بيشتر در بازار جهاني هر كشوري بايد در پي رفع مشكلات، موانع و تنگناهاي داخلي، افزايش رفاه و درآمد سرانه ساكنين خود استراتژي مناسب اقتصادي جهت توليد و افزايش حجم صادرات محصولات خود در بازار جهاني دنبال كند.
بحث اصلي در تئوري‌هاي تجارت بين‌الملل پاسخ به اين سوال است كه كشور بايد چه چيزي، به چه مقدار، يا از چه كشوري، چرا و چگونه صادر و يا وارد كند. در اين رابطه تئوري‌ها و نظريات زيادي مطرح شده است كه هر كدام به نوعي سعي در پاسخگويي به اين سوالات يا برخي از آن داشته است.
اينترنت نامي براي سيستم گسترده و جهاني شامل مردم، اطلاعات و کامپيوتر هاست. اينترنت آنقدر بزرگ و پيچيده است که در محدوده درک يک شخص نمي گنجد. اينترنت در واقع يک شبکه کامپيوتري بزرگ و منفرد نيست. بلکه مجموعه از ده ها هزار شبکه گسترده در جهان است. اين پديده نوين نقش بسيار مهمي را در اقتصاد کشورهاي جهان ايفا مي کند (سرمد سعيدي و نوده فراهاني،1381).
اينترنت يک فن آوري با ويژگي هاي خاص است که اين توانايي را دارد تا جنبه هاي مختلف رقابتي را در بسياري از صنايع تغيير دهد و در عين حال صنايع جديدي را خلق کند. اينترنت يک استاندارد با هزينه پايين و سرعت بالاي تعامل، تعديل زمان، دسترسي جهاني و شکلي از کانال توزيع است که عدم توازن اطلاعات بين طرفين مبادله را کاهش مي دهد. اين ويژگي ها تاثير زيادي بر پنج C يعني هماهنگي، تجارت، جامعه، محتوا و ارتباطات مي گذارد
(Afuah & Tucchi.2003).
اينترنت با ميليون ها کاربر پراکنده در سراسر جهان بزرگترين شبکه رايانه اي غير متمرکز در جهان است. اينترنت يا شبکه شبکه ها، سيستم به هم پيوسته اي از شبکه هاي کوچکتري است که همه آن ها براي تبادل اطلاعات از قوانين يکسان (همان پروتکل ها)استفاده مي کنند. (واتسون و مک کئون،1380)
اينترنت شبکه اي از کامپيوترها است که کشورها را به هم پيوند مي دهد. اينترنت از بعضي جهات شبيه سيستم تلفن است. همانطور که شما مي توانيد از طريق تلفن با مردم مختلف در هر کجاي دنيا صحبت کنيد، تا مادامي که به اينترنت متصل باشيد، از طريق کامپيوتر مي توانيد با مردم ارتباط برقرار کنيد. اينترنت چيزي بيش از محتواي آن است؛ اينترنت فضايي اجتماعي است که کاربران در آن با هم ارتباط متقابل برقرار مي کنند(Frost & Strauss.2000)
اينترنت يک شبکه عظيم است که از ارتباط داخلي شبکه هاي کامپيوترهاي شخصي در سراسر جهان از طريق خطوط تلفن، ماهواره و ساير سيستم هاي ارتباطي راه دور شکل گرفته است (Ellsworth & Ellsworth.1997)
سرعت رشد اينترنت باور نکردنيد است. تا به حال هيچ رسانه اي با چنين سرعت قابل ملاحظه اي رشد نکرده است. در مورد راديو حدود 40 سال طول کشيد تا به 50 ميليون مخاطب دست يابد، در مورد تلويزيون کمتر از 15 سال، تلويزيون کابلي در حدود 10 سال، کامپيوتر شخصي 16 سال و براي اينترنت اين مدت زمان فقط 4 سال طول کشيد (Albert & Sanders.2003)
2-1-2- فن آوري اطلاعات
در اواخر دهه 1950 فناوري جديدي وارد سازمان ها شد که به نحو شتابنده اي، علي رغم ناشناخته بودن آن در تمامي ابعاد سازمان به ويژه در سطوح مديريت نفوذ نمود. فناوري مزبور داراي نام مشخصي نبود و براي اولين بار توسط وايشر ولويت 1عنوان “فناوري اطلاعات” بر آن اطلاق شد. به نظر اين دو محقق فناوري اطلاعات متشکل از سه بخش بود: بخش اول شامل تکنيک هاي پردازش مقادير زيادي اطلاعات بود که از طريق کامپيوتر انجام مي شد. بخش دوم مربوط به کاربرد شيوه هاي آماري و رياضي براي تصميم گيري بود که از طريق تکنيک هايي مانند برنامه ريزي رياضي و پژوهش عمليات صورت مي گرفت و بخش سوم شامل شبيه سازي مسائل پيچيده از طريق برنامه هاي کامپيوتر بود که با استفاده از برنامه هاي مربوط انجام مي گرفت (شاهيني، برزکي،82).
فناوري اطلاعات را مي توان نقطه همگرايي الکترونيک و پردازش اطلاعات دانست. اين همگرائي دو وجهي، ابزارهاي جديد را براي گردآوري،ذخيره سازي، پردازش، سازماندهي، انتقال و نمايش اطلاعات در اختيار انسان قرار مي دهد. تکوين و توسعه ابزارهاي هرچه کارآمدتر، بخش فناوري اطلاعات را دستخوش دگرگوني هاي عميق مي سازد.
اين حقيقت را مي توان از تنوع فزاينده محصولات و ظهور اشکال جديد رقابت و اتحاد ميان توليدکنندگان سخت افزار رايانه و انتقال داده ها از يک سو و ارائه کنندگان خدمات از سوي ديگر، بخوبي دريافت. بخش فناوري اطلاعات، صنعتي در حال پيشرفت است که به شدت جوياي بازاريابي هر چه بزرگتر است، تا به اين ترتيب سرمايه گذاري هاي بيشتري را جلب کرده، درآمد بيشتري را ايجاد کند (متقي ثابت،1388)
بنابراين فناوري اطلاعات که مشوق بين المللي شدن توليد و بازارهاست، پويايي و انعطاف پذيري خدمات و جريان هاي پولي و مالي را دو چندان مي سازد و صحنه را براي جهاني شدن اقتصاد مهيا مي سازد. از همين رو، از سيستم هاي اطلاعاتي براي افزايش بهره وري، کيفيفت و کارائي مديريت مالي، بانک، بيمه در بخش خصوصي و دولتي استفادهقیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید