تاریخ و امضاء
بسمه تعالی
در تاریخ: 28/11/1393
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای/ خانم امید غنمی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره
بحروفو با درجه عالی
مورد تصویب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما:
بسمه تعالی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
«این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است»
نام واحد دانشگاهی: چالوس کد واحد:158کد شناسایی پایان نامه:15820804931024 عنوان پایان نامه:نظام حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین المللنام و نام خانوادگی دانشجو: امید غنمی
شماره دانشجوئی: 910592652
رشته تحصیلی: حقوق بین المللتاریخ شروع پایان نامه:1/12/92
تاریخ اتمام پایان نامه: 28/10/93استاد/ استادان راهنما: سید محمد حسینیآدرس و شماره تلفن: تهران- اشرفی اصفهانی- خیابان اسکندرزاده- کوچه گلستان نهم- پلاک40 واحد 8 09128103160چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
1) هدف پژوهش:
آشنا نمودن جامعه حقوق کشوری به ویژه مسئولان مربوط با نظام حقوق بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها
2) روش پژوهش:
توصیفی- تحلیلی می باشد
3) نتیجه گیری:
با بررسی قوانین و مقررات داخلی برخی از کشور های باستانی این نتیجه حاصل شد که متاسفانه اغلب این کشور ها علی رغم تعهدات بین المللی شان صرفاً خروج غیر قانونی اموال فرهنگی را جرم انگاری نمو ده اند و متعرض ورود غیر قانونی اموال فرهنگی کشورهای دیگر نشده اند.
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تاریخ و امضاء

فهرست اجمالی مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی8
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی21
فصل دوم هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق
ملی کشورهای باستانی36
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی52
گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی82
فصل سوم: ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
در نظام حقوقی بین الملل 87
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل88
گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده99
نتیجه گیری 109
فهرست منابع112
فهرست تفصیلی مطالب
عنوانصفحه
مقدمه1
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی8
1.ایران8
2.ایتالیا10
3.ترکیه13
4.فرانسه15
5.سوریه17
6.مصر18
7.یونان18
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 21
1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور
و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 197021
2. کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب 197223
3.کنوانسیون یونیدرویت27
4.کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب 200129
5.کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس32
فصل دوم : 35
هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
در حقوق ملی کشورهای باستانی36
1. ایتالیا36
2. ترکیه42
3. فرانسه42
4. سوریه46
5. مصر47
6. یونان48
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی52
1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و
انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 197052
1-1- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون52
1-1-1- ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی52
2-1-1- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی53
3-1-1- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص54
2-1- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی55
1-2-1- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون55
3-2-1- وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی57
2.کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی58
1-2- هدف و ویژگی های کنوانسیون58
1-1-2- هدف کنوانسیون58
2-1-2- ویژگی‌های کنوانسیون58
2-2- وظایف و مسئولیت‌های اعضا و جامعه جهانی برای حفاظت از میراث جهانی59
3 .کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (1982)65
1-3- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی66
2-3-اموال فرهنگی واقع در مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را
اعمال می‌کند67
1-2-3- منطقه مجاور67
2-2-3- منطقه انحصاری اقتصادی69
3-2-3- فلات قاره71
3-3-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد72
4.کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و
جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره11 )75
5.کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج
شده مصوب 199577
1-5-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون77
2-5- دامنه شمول کنوانسیون81
گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی82
1.تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی82
2. ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه83

3. ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح85
فصل سوم :87
ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل88
1.ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی88
1-1- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی89
2-1- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد اموال فرهنگی90
3-1- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی90
2. مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی91
1-2- مراحل قاعده مرور زمان9393
2-2- مواعد حاکم بر مرور زمان94
3-2- استثناهای ناظر بر مرور زمان95
1-3-2- مرور زمان و عدم اسقاط حق95
2-3-2- مجوز وضع قواعد مساعدتر95
3-3- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی96
3. پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی96
1-3- لزوم پرداخت غرامت96
2-3- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار97
گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده99
1. مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی99
اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده100
1-2- نحوه استرداد100
2-2- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر101
3-2- دادخواست استرداد102
4-2- هزینه استرداد103
5-2- موارد خاص در امر استرداد103
1-5-2- استثناهای استرداد103
2-5-2- امتناع از استرداد104
3. مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده104
4. راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی
غیرقانونی خارج شده105
1-4- راه‌حل‌های جایگزین105
2-4- سازوکارهای تکمیلی استرداد106
نتیجه گیری109
فهرست منابع112
منابع فارسی112
الف: کتب112
ب: مقالات112
ج: پایان نامه112

منابع انگلیسی113
A : Book 113
B : Article113
C :low , document & international conventions115

چکیده
اموال فرهنگی تاریخی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی یکی از شاخص ترین اسناد و ارکان تحکیم هویت، فرهنگ و هنر هر کشوری است که به موجب این اموال می توان تمدن، آداب و سنن شیوه های تجاری و اقتصادی و سیر تکوینی و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد .
با توجه به اینکه اموال فرهنگی صرف نظر از قدمت طولانی آنها سر شار از ذوق و هنر عمیق کشور ها می باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاری کلکسیونرها و گالری داران با پرداخت هزینه های بسیار گزاف در جهت در اختیار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدین سبب است که قاچاق اموال تاریخی ، فرهنگی را می توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومین کالای قابل قاچاق در دنیا محسوب دانست.
با توجه به آگاهی ملتها از اهمیت و ارزشهای میراث فرهنگی و خواسته های موکد آنها از دولتها مبنی بر استرداد هویت ملی و فرهنگی خود، کشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده ملت خویش را در جای جای دنیا جستجو وبا هماهنگی و همکاری سایر دول و سازمانهای بین المللی نسبت به استرداد آنها اقدام نماید .
در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی متون کنوانسیونهای بین المللی موفقیت و عدم موفقیت کشورها در این مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلید واژگان: اموال تاریخی و فرهنگی- استرداد ـ ورود و خروج غیر قانونی ـ سازمانهای بین المللی ـ کنوانسیونهای بین المللی

مقدمه
میراث فرهنگی یکی از ارزشمندترین آثار بشر در طول تاریخ است که هویت ، فرهنگ ، احساس ، اندیشه و روابط و منش هر ملتی را در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده و به سبب همین امر است که ملت ها به پیشینه تاریخی و فرهنگی پر افتخار و هویت تاریخی خود می بالند و همیشه در حفظ و صیانت این آثار گرانبها چون خاک و ناموس خود متعصب می باشند و همواره در معرض چشم داشت سوداگران نیز بوده است.
اموال فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی است که فرهنگ ، هنرو احساس هر ملتی را در خود جای داده و بیش از سایر آثار میراث فرهنگی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تا کنون لحظه ای از تصاحب غیر قانونی آن کم رنگ نشده است .
اموال فرهنگی با توجه به اینکه ذوق ، هنرواحساس یک ملت را به عاریه گرفته است همیشه مورد توجه ثروتمندان و کلکسیونرها بوده است تا به داشتن آنها افتخار ورزند و همواره از داشتن آن هزینه های گزافی را متحمل می شوند. لذا به جهت سود سرشاری که برای اشخاص دارد و عموماً کشورهای صاحب فرهنگ و تمدن غنی از جمله ایران نیز مانع خروج دائمی میراث فرهنگی خود از کشور می شوند ، این اموال همواره بصورت پنهانی وغیر قانونی از کشور خارج شده و کشورها را از داشتن به حق فرهنگ و هنر به ارث رسیده تهی می نمایند. این امر در دهه های اخیر تا حدی افزایش یافته که مبداً هویتهای فرهنگی وباورهای ملی و فرهنگی کشور ها به آسانی در خارج از کشورها قابل تغییر و تردید می شود. باورهایی که جامعه ای در طول سالیان دراز به آن خوی گرفته وبا آنها زندگی کرده است به سرعت رنگ می بازد.
در این رهگذر هر چقدر که مطامع این اشخاص در خروج غیر قانونی این اموال افزون می یابد کشورها نیز به وظایف ملی خود در جهت حفاظت و حراست و صیانت از میراث فرهنگی ملت خود اهتمام ورزیده وبا تصویب قوانین سلبی و ایجابی ضن روشنگری و بالا بردن آگاهی مردم از داشتن فرهنگ و هنر انتقال یافته به نسل معاصربه شدت با اشخاصی که هویت مردم را به غارت می برند توسط محاکم قضایی بر خورد می نماید وبا اتحاد دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله متولیان مبادی ورودی و خروجی و گمرکات از ورود و خروج این آثار ممانعت می نمایند . همچنین با همکاری و هماهنگی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان علمی و فرهنگی یونسکو و سایر سازمانهای فرهنگی بین الملل اقدام به تدوین قوانین و مقرراتی نموده اند که کشورهای عضو با تبعیت از مفاد کنوانسیون های حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی از ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی ممانعت به عمل می آورند و از استرداد این اموال ، به کشورهای مبداً همکاری می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این امراهتمام جدی داشته و توانسته است بخشی از اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده از کشور را در سالهای اخیر مسترد نماید . نمونه بارزر آن ، استرداد 360 قلم از اموال فرهنگی تاریخی است که بیش از نیم قرن گذشته به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده بود نه که پس از 30 سال تلاش حقوقی در هفته های گذشته با موفقیت به میهن عزیز ایران مسترد گردیدند .
1. بیان مسئله پژوهش
ارزش اقتصادی قابل توجه آثار فرهنگی سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروهها برای دستیابی و فروش غیرقانونی آنها شده است و وجود بازار جهانی تقاضای آثار فرهنگی به خصوص آثار شرقی ، ایجاد تجارت بزرگی را موجب شده است که چرخه اقتصادی کشور مقصد را تحرک بیشتری می بخشد.
جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که فقر فرهنگی کشورهای دارنده آن را بدنبال دارد تاکنون اسناد و کنوانسیون های بین المللی را در خصوص مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی تصویب نموده است که دولت جمهوری اسلامی نیز به اغلب این کنوانسیون ها ملحق شده است . اما با اینحال متأسفانه پژوهشی که زوایای مختلف این اسناد را مورد مداقه قرار دهد تا کنون انجام نشده است . بنابراین بررسی اجمالی ایناسناد و کنوانسیون ها ضروری می نماید.
2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
همانگونه که بیان گردید علیرغم این که دولت ایران کنوانسیون بین المللی راجع به ورودو خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را تصویب نموده است ، اما متأسفانه بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای کشور به طرق مختلف از کشور خارج شده و هم اکنون زینت بخش موزه ها وگالری های بین المللی و گرمی بخش حراجی ها و بازارهای اموال فرهنگی گردیده است . علاوه بر این دعاوی اقامه شده در محاکم خارجی و بین المللی بیانگر واقعیت تلخ عدم آشنایی دست اندرکاران و مقامات مربوطه با مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی وعدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در آنها می باشد. بی گمان انجام تحقیق ها و پژوهش های مرتبط با این مسأله کمک شایانی به مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی خواهد کرد.
3. اهداف اساسی از انجام پژوهش :
• هدف اصلی از انجام پژوهش:
آشنا نمودن جامعه حقوقی کشور ، به ویژه مسئولان مربوطه ، با نظام حقوق بین الملل، حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن، هدف اصلی این تحقیق و پژوهش است.
• اهداف فرعی از انجام پژوهش :
1. استفاده از ظرفیت ها و آورده های بین المللی در تدوین قانون حمایت از میراث فرهنگی کشور .
2. آگاهی بخشی به قضات ومقامات قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های داخلی مربوط به میراث فرهنگی.
4 . پیش فرض های پژوهش :
1. جامعه بین المللی علی رغم تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را کنترل نماید.
2. کنوانسیون ها و معاهدات، همچنان ساز و کار اصلی بین المللی در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی
می باشند و عرف بین المللی قابل توجهی شکل نگرفته است.
3. دولت ایران از ظرفیت های موجود در این کنوانسیون ها بهره چندانی نگرفته است.
5 . سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته :
• سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی :
1. مطالبه اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، ترجمه فرهاد خمامی زاده .
2. کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی که به سرقت رفته یا به طور غیرقانونی خارج شده اند، ترجمه فرهاد خمامی زاده .
3. قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش های حقوقی آن ، اداره کل پژوهش های مجلس.
4. بررسی وضعیت قاچاق آثار فرهنگی ـ تاریخی کشور (قوانین و رویه های اجرایی)، اداره کل پژوهش های مجلس
• سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی
علیرغم این که در ادبیات حقوقی کشور ما مقاله و پژوهشی که به طور خاص به موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال پرداخته باشد وجود ندارد، پژوهشگران خارجی از همان زمان تصویب کنوانسیون های بین المللی کتب و مقالات متعددی در این حوزه به رشته تحریر در آورده اند.
6. چارچوب و فرضیه های پژوهش :
1. آیا ساز و کارهای پیش بینی شده توسط جامعه بین المللی موفقیت های قابل توجهی در امر رویارویی و سرکوب پدیده ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را بدنبال داشته است؟
به نظر می رسد جامعه بین المللی تا کنون با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است موفقیت های قابل توجهی در این امر حاصل نماید.

2.چرا کشورهای مقصد (بازار) از الحاق به کنوانسیون های موجود خودداری نموده اند؟
با توجه به اینکه اغلب کشورهای مقصد فاقد تمدن تاریخی و فرهنگی قابل توجهی می باشند و از این حیث نه تنها متضرر نمی شوند، بلکه منافع اقتصادی نیز بر ایشان در پی دارد، لذا به نظر می رسد تمایل چندانی به پیوستن این معاهدات ندارند.
• فرضیه های پژوهش
از آنجایی که کشورهای بزرگ و ابرقدرت اغلب از فقدان معاهدات ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی منتفع می شوند، لذا بنظر می رسد تمایل چندانی درجهت ایجاد عرف بین المللی در این زمینه نداشته اند.
با توجه به اینکه قوانین داخلی ناظر بر اموال فرهنگی آنگونه که باید و شاید خود را منطبق براسناد
بین الملل ننموده است، لذا به نظر می رسد نتوانسته است بهره لازم را از مفاد معاهدات بین المللی ببرد.
1- چرا نظام بین الملل حاکم بر ورود و خروج امول فرهنگی محدود و منحصر به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است؟
2- چرا دولت ایران تاکنون نتوانسته است از ظرفیت های موجود در اسناد بین المللی راجع به میراث فرهنگی بهره ببرد؟
7. متغیرهای پژوهش
• تعریف متغیرها (نام گذاری ، دسته بندی):
الف ـ متغیرهای مستقل یا ثابت : عواملی همچون ارزش ذاتی اموال فرهنگی ، اقبال عمومی مردم به این آثار و سود آور بودن شگفت انگیز تجارت اموال مزبور.
ب ـ متغیرهای وابسته: عواملی همچون برخورد سهل انگارانه مقامات قضایی و گمرکی کشور، عدم حفاظت کافی ، عدم وجود قوانین تأثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی .
• تعریف عملیاتی متغیرها:
تعریف عملیاتی این پژوهش به صورت (اندازه پذیر) است . توضیح اینکه با میزان اموال فرهنگی که از کشور خارج می شود، تعداد اموالی که در حراجی ها و بازارهای جهانی به فروش می رسد و تعداد اشیایی که به کشور مسترد می شود، می توان درصد موفقیت جامعه بین المللی در مبارزه با پدیده قاچاق اموال فرهنگی را ارزیابی کرد.
8. سازمان پژوهش:
این پایان نامه از سه فصل و هفت گفتار تشکیل شده است.
9. نوآوری پژوهش :
این پژوهش در صدد آن است که به طور خاص موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها را بررسی کند، با توجه به دسترسی اینجانب به پرونده هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم خارجی و بین المللی علیه متصرفین اموال فرهنگی کشور طرح نموده است، در بخش های مختلف این تحقیق به تناسب از آرای صادره در این حوزه استفاده خواهد شد.

فصل اول

تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل

گفتار نخست: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی
مطالعه و بررسی مباحث مختلف مربوط به میراث فرهنگی در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر، نیازمند شناخت تعریف و مفهوم اموال فرهنگی است.
آگاهی از تعاریف مذکور در قوانین سایر کشورها نه تنها ما را با معیارها و ضوابطی که آنان در تعریف میراث فرهنگی در نظر گرفته‌اند آشنا می‌سازد بلکه رویکردهای کلی و اساسی‌شان در حوزه اموال فرهنگی را نیز نشان می‌دهد.
علاوه بر این «اموال فرهنگی» اصطلاحی سهل و ممتنع است که هر شخصی ودر سطحی کلان، در هر نظام حقوقی تعریف و مفهوم خاصی از آن را در نظر می‌گیرند.
بنابراین همان‌گونه که بیان گردید مطالعه نظام حقوقی میراث فرهنگی هر کشوری مستلزم آگاهی و شناخت از مفهوم میراث فرهنگی را دارد.
در این گفتار تعاریف ارائه شده از میراث فرهنگی در قوانین کشورهای ایتالیا، ترکیه، سوریه، فرانسه، مصر و ایتالیا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1. ایران
ماده 1 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 در مقام تعریف میراث فرهنگی مقرر داشته است که : «شامل آثار باقیمانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید» ، چنان که ملاحظه می شود این تعریف کلی به گونه ای نیست که اشخاص با مراجعه به آن بتوانند ماهیت و مصادیق میراث فرهنگی را شناخته وآن را از سایر آثار مشابه تشخیص دهند.ارائه تعریفی دقیق از میراث فرهنگی مستلزم شناخت معیارهاییمی باشد که در قوانین مختلف ذکر شده است.
بررسی قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی بیانگر این است که قدمت، محل ساخت یا ایجاد و ماهیت اثر معیارهایی می باشد که به عنوان ملاک های اولیه برای شناسایی میراث فرهنگی به کار رفته است.
اصولاً مهم ترین معیاری که در نظام های حقوقی جهان برای شناخت آثار ملی ومیراث فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد «قدمت تاریخی است»؛ بدین صورت که برای تفکیک آثار فرهنگی ـ تاریخی از سایر آثار، معیار و مبدأ زمانی تعیین می شود که معمولاً یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آثار مذکور می باشد. قانون راجع به حفظ آثار ملی قدمت اثر را به عنوان یک ارزش ذاتی موجود در اثر و همچنین نشانه ای برای شناخت اثر تعیین کرده است . اما در تعیین مقطع مورد نظر از اصول مورد اتفاق پیروی نکرده است و تحت تأثیر شرایط سال های 1309، تأسیس سلسله پهلوی و انقراض سلسله قاجاریه، آثاری را تحت حفاظت و نظارت دولت اعلام نموده است که تا پایان سلسله زندیه، سال 1173 خورشیدی، در ایران احداث یا ایجاد شده اند.1
این ارزش گذاری، ثمره تفکری بود که آثار هنری و معماری یکصد سال اخیر کشور را دارای ارزش کمتری می پنداشت و در نتیجه چنین رویکردی بسیاری از آثار معماری و شهرسازی به خصوص بافت شهری یک قرن و نیم اخیر کاملاً از حمایت محروم ماند. یعنی نه تنها حمایتی از آنان به عمل نیامد بلکه مجوز لازم برای هرگونه دخل و تصرف در آنها نیز صادر شد.2
قانون گذار با تصویب قانون ثبت آثار ملی در سال 1352 و لایحه جلوگیریاز انجام حفاری های غیر مجاز در سال 1358 معیار مقرر درماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملی را تغییر داد، بدین صورت که قانون ثبت آثار ملی به وزارت فرهنگ و هنر وقت اجازه داد که آثار غیر منقولی را از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت می باشد را صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش درعداد آثار ملی بهثبت برساند.
بند 3 لایحه قانون جلوگیری از انجام حفاری های غیر مجاز نیز اشیای عتیقه را اشیایی دانست که طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد و در نهایت مطابق ماده 1 آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری وتاریخی به اموال گفته می شود که از نظر علمی ، تاریخی ، فرهنگی ، باستان شناسی ، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد.
افزون براین، بنا بر ماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملی صرفاً آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی را می توان آثار ملی محسوب نمود که در مملکت ایران احداث شده باشد.
بااین حال، صرف اینکه آثاری دارای قدمت تاریخی بوده و در مملکت ایران احداث شده باشد موجب نمی شود که متصف به وصف میراث فرهنگی گردد. برای آنچه میراث فرهنگی خوانده می شود بیش از قدمت و محل ساخت یا ایجاد آن حمل یک پیام یا ارزش ضروری است. هرچند از زمان تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی همواره قدمت اثر به عنوان معیاری مهم در شناخت میراث فرهنگی به کار رفته است اما اساساً معیار، اصل شناسایی نبوده است بلکه دارا بودن ارزش های علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و غیره نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به معیارهای مذکور می توان بیان داشت که میراث فرهنگی به آثاری اطلاق می شود که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته یا صرفنظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن آثار غیر منقولی می باشد که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی از نظر تاریخی یا شئون ملی ایران واجد اهمیت باشد.3
2. ایتالیا
قانون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مصوب 22 ژانویه 2004 ایتالیا، میراث فرهنگی را متشکل از اموال فرهنگی و آثار طبیعی دانسته است.4
بند 2 ماده 2 این قانون مقرر داشته است که اموال فرهنگی به اشیای منقول و غیرمنقول اطلاق می‌‌گردد که مطابق مواد 10 و 11 دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناختی یا انسان‌شناختی بوده یا به موجب سایر قوانین و مقررات نشانگر ارزش‌های تمدن ایتالیا باشد. ماده 10 نیز مبادرت به تعریف اموال فرهنگی و بیان مصادیق آن نموده است.
براساس این ماده:
1. اموال فرهنگی به اشیاء منقول و غیرمنقول متعلق به دولت و سایر نهادهای حکومتی، مؤسسات عمومی و انجمن‌های غیرانتفاعی خصوصی که دارای ارزش هنری تاریخی، باستان‌شناختی می‌باشد اطلاق می‌شود.
2. اموال فرهنگی همچنین شامل موارد ذیل می‌شود:
الف) مجموعه‌های موزه‌ها، نگارخانه‌های عکس، گالری‌های هنری و نمایشگاههای متعلق به دولت و سایر نهادهای حکومتی؛
ب) بایگانی‌ها و اسناد منفرد دولتی؛
ج) مجموعه‌های کتب کتابخانه‌های دولتی.
3. اموال فرهنگی مشروط به صدور اعلامیه مقرر در ماده 12 موارد ذیل را نیز در برخواهد گرفت:
الف) اشیای منقول و غیرمنقول متلعق به اشخاصی غیر از نهادهای مذکور در بند 1 که دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناسی و دیرین‌شناسی فوق‌العاده‌ای باشد؛
ب) بایگانی‌ها و اسناد منفرد متعلق به اشخاص خصوصی که دارای ارزش تاریخی بسیار با اهمیت باشد؛
ج) مجموعه‌های کتب متعلق به اشخاص خصوصی که ارزش فرهنگی استثنایی داشته باشد؛
د) اشیای منقول و غیرمنقول به هر کس که تعلق داشته باشد که بدلیل اشاره آن به تاریخ سیاسی یا نظامی، تاریخ ادبیات، هنر، فرهنگ عمومی یا شهادت به ماهیت و تاریخ مجموعه‌های عمومی یا مؤسسات مذهبی دارای ارزش فوق‌العاده یا اهمیت می‌باشد؛
هـ) مجموعه یا دسته‌ای از اشیاء که به دلیل ویژگی‌های سنتی و خاص محیطی نمونه متمایزی از جنبه هنری و تاریخ مصوب می‌شوند.
4. اشیای مورد اشاره در بندهای 1 و 3 (الف) شامل:
الف) اشیایی که به تمدن‌های اولیه مربوط است؛
ب) اشیای دارای ارزش سکه‌شناختی؛
ج) نسخه‌های خطی، دست‌نوشت‌ها، کاغذها و کتب؛
د) نقشه‌های جغرافیایی و قطعات موسیقی نادر و گران‌بها؛
هـ) عکس‌ها با نگاتیو و قالب‌های آن، فیلم‌های ضبط شده و به طور کلی تجهیزات صوتی و تصویری با ارزش؛
و) ویلاها، پارک‌ها و باغ‌های دارای ارزش هنری و تاریخی؛
ز) میادین عمومی، خیابان‌ها، جاده‌ها و دیگر فضاهای بیرونی شهری دارای جنبه‌های هنری و تاریخی؛
ح) محوطه‌های معدنی که گویای جنبه‌های تاریخی و انسان‌شناختی می‌باشد؛
ت) کشتی‌ها و شناورهای با ارزش هنری، تاریخی و انسان‌شناختی؛
ی) انواع معماری روستایی دارای ارزش تاریخی و انسان‌شناختی که شاهدی بر اقتصاد سنتی روستایی است.
5. بدون خدشه به مقررات مواد 64 و 178به اشیای مورد اشاره در بندهای 1 و الف و هـ بند 3 که کار هنرمندان در قید حیات می‌باشند یا بیش از 50 سال از ایجاد آنها نمی‌گذرد اموال فرهنگی اطلاق نمی‌شود».
همچنین ماده 11 این قانون مواردی همچون اماکن عمومی، استودیوی هنرمندان،‌ آثار معاصر معماری دارای ارزش‌های هنری، وسائط نقلیه که بیش از 75 سال قدمت دارند و آثار نقاشی، مجسمه‌سازی و دیگر آثار هنری خلق شده توسط نویسندگان در قید حیات که کمتر از 50 سال قدمت دارند را در صورت وجود شرایط لازم در قوانین مربوطه اموال فرهنگی قلمداد کرده است.
ماده فوق‌الذکر اشعار داشته است: «بدون خدشه به اعمال مقررات ماده 10 اشیاء ذیل نیز در صورت وجود شرایط لازم مقرر در قوانین مربوطه اموال فرهنگی محسوب می‌شوند: الف- دیوارنگاری‌ها، سپرهای نشان‌دار، دیوار نوشته‌ها، پلاک‌ها، کتیبه‌ها، پرستش‌گاهها و دیگر تزئینات ساختمانی، در معرض دید عموم گذاشته شوند یا خیر، مذکور در بند 1 ماده 50؛ ب- استودیوهای هنرمندان مذکور ماده 51؛ ج- موزه‌های عمومی مذکور در ماده 52؛ د- نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، هنرهای گرافیک و هرگونه هنری که خالق آنها زنده بوده و قدمت آنها کمتر از 50 سال است، مذکور در مواد 64 و 65؛ هـ- کارهای معماری معاصر دارای ارزش هنری خاص مذکور در ماده 37؛ و- عکس‌ها به همراه نگاتیوها و قالب‌های آنها، نمونه‌های کارهای سینمایی، مواد سمعی و بصری یا سکانس‌هایی از تصاویر در حال حرکت، مستندهای وقایع،‌ شفاهی مذکور در ماده 65 به هر شکلی که تولید شده‌اند و قدمت آنها بالای 25 سال است؛ ز- وسائل حمل و نقل مذکور در ماده 65 و بند 2 ماده 67 که قدمت آنها بیش از 75 سال است. ح- اموال و ابزارهای دارای ارزش تاریخ علم و فن‌آوری مذکور در ماده 65 که قدمت آن بیش از 50 سال است؛ ت- بقایای تعیین‌شده به موجب قوانین لازم‌الاجرا راجع به حمایت از میراث تاریخی جنگ جهانی اول مندرج در بند 2 ماده 50».
3. ترکیه
براساس قانون شماره 5226 راجع به حفاظت از اموال فرهنگی و طبیعی مصوب 2004، اموال فرهنگی به اموال فرهنگی و علمی اصیل منقول یا غیرمنقول موجود در سطح یا زیرزمین و زیرآب که متعلق به دوران تاریخی یا ماقبل تاریخ بوده و با علم، فرهنگ، مذهب، هنرهای زیبا یا زندگی اجتماعی مرتبط می‌باشد اطلاق می‌گردد.5
با توجه به این تعریف بخش دوم قانون مذکور به اموال فرهنگی غیرمنقول و بخش سوم به اموال فرهنگی منقول تقسیم شده است.
ماده 6 این قانون ضابطه فرهنگی محسوب شدن آثار و اموال غیرمنقول را ساخته‌شدن آنها تا پایان قرن نوزدهم میلادی اعلام نموده است. البته بر این ضابطه کلی استثنائاتی وارد شده است.
مطابق این ماده اموال فرهنگی و طبیعی غیرمنقول که بایستی حفاظت شوند به شرح ذیل است:
الف) اموال غیرمنقول که تا پایان قرن نوزدهم ساخته شده است؛
ب) اموال غیرمنقول ساخته شده پس از تاریخ فوق که وزارت فرهنگ و گردشگری به دلیل اهمیت و ویژگی‌های آن ارزشمند می‌داند؛
ج) اموال فرهنگی غیرمنقول موجود در محوطه‌های حفاظت‌شده؛
د) بدون توجه به تاریخ اشاره شده، ساختمان‌ها یا محوطه‌هایی که مربوط به دوره‌های مهم جنگ‌های ملی استقلال و بیانیه جمهوریت ترکیه بوده یا خانه‌ها و ساختمان‌هایی که توسط مصطفی کمال آتاتورکه استفاده می‌شده است بدلیل ارتباط آن با تاریخ ملی کشور».
در ادامه این ماده به‌طور تمثیلی مصادیقی از اموال فرهنگی غیرمنقول را احصاء کرده است که مقبره‌های سنگی، سنگ‌های حجاری و نقاشی‌شده، غارهای نقاشی‌شده، تپه‌ها، سنگ‌چین‌ها، نواحی حفاری، دژها، گورستان‌ها، قلعه‌ها، پادگان‌ها، ارگ‌ها، کاروان‌سراها، حمام‌های عمومی، مدارس، آرامگاه‌ها، پل‌ها، نهرهای آبی، مخازن آب و چاه‌ها، بقایای جاده‌های تاریخی، کارگاه‌های کشتی‌سازی، کاخ‌های تاریخی، مساجد، آشپزخانه‌های عمومی و بیمارستان‌ها از جمله مهم‌ترین این مصادیق هستند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ماده 23 این قانون بدون تعیین معیار زمانی مشخص، مبادرت به تعریف اموال فرهنگی منقول و طبیعی نموده است. طبق ماده مذکور «اموال فرهنگی و طبیعی منقول که باید تحت حفاظت قرار گیرند؛ الف- کلیه اموال فرهنگی و طبیعی که متعلق به دوران تاریخی و یا ماقبل تاریخ یا دوران زمین‌شناسی بوده و شواهدی در دست باشد که اهمیت آنها را از دیدگاه مردم‌شناسی، دوران ماقبل تاریخ، باستان‌شناسی و تاریخ هنر بازگو کند و یا اینکه منعکس‌کننده ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، تکنیکی و علمی آن دوران باشد تمامی فسیل‌های گیاهی و جانوری، اسکلت‌های انسانی، ابزارهای فلزی یا استخوانی، مجسمه‌ها، چاقوها، وسایل تهاجمی و تدافعی، شمایل‌ها، تاج‌ها، اسناد و نوشته‌ یا ترسیم‌شده روی پوست یا فلز، ترازوها، سکه‌ها، کتاب‌های خطی یا تذهیب شده و…؛ ب- اسناد و دیگر اموال ارزش تاریخی که به جنگ ملی استقلال و بنیانگذاری جمهوری ترکیه مربوط می‌باشند و همچنین لوازم شخصی متعلق به آتاتورک و اسناد، کتاب‌ها، نوشته‌ها و اموال منقول مشابه که از نظر تاریخ ملی ترکیه دارای اهمیت هستند».
4. فرانسه
مهمترین منبع شناخت رویکرد قانون گذار فرانسوی به مقوله میراث فرهنگی و ملی، قانون «میراث» ملی فرانسه است. این قانون مشتمل بر هفت کتاب است:
قانون میراث [ملی فرانسه]، این میراث را «دربرگیرنده مجموعه اموال منقول یا غیرمنقول در تملک بخش دولتی یا خصوصی» دانسته است که «واجد خصیصه و صبغه تاریخی، هنری، باستانی، زیبائی‌شناسی، علمی یا فنی باشند».6 قانون شماره 643-2000 دهم ژوئیه 2000 درباره حمایت از «گنجینه‌های ملی» با توجه به ماده 1-111 قانون میراث [ملی فرانسه]، اموالی را که از نقطه نظر تاریخی، هنری یا باستانی دارای منفعت و خصیصه قابل توجهی در میراث ملی هستند، «گنجینه ملی» نامیده است. ماده 1-111 فوق‌الذکر آورده است «اموال متعلق به مجموعه‌ها [کلکسیون‌ها]ی دولتی (عمومی) یا مجموعه‌های مربوط به موزه‌های فرانسه، اموال طبقه‌بندی شده در راستای اجرای مقررات مربوط به آثار تاریخی7 و در بایگانی و همچنین دیگر اموالی که از نقطه‌نظرتاریخی، هنری یا باستانی دارای منفعت بزرگی در میراث ملی قلمداد می‌گردند، به عنوان گنجینه‌های ملی8 محسوب می‌شوند».
با توجه به مواد قانون میراث [ملی فرانسه]، مهم‌ترین معیارهای تفکیک آثار فرهنگی- تاریخی از سایر آثار، قدمت اثر (یکصد سال) و ماهیت اثر (هنری، باستانی، علمی یا فنی) می‌باشد. به همین علت در قوانین مختلف فرانسه9 و بویژه قانون میراث [ملی فرانسه] اموال و اشیایی که دارای یکی از دو ویژگی فوق باشند با اوصاف تاریخی، باستانی، هنری، زیبایی‌شناسی، علمی یا فنی از سایر آثار متمایز و در زمره آثار فرهنگی و میراث ملی و گنجینه‌های ملی طبقه‌بندی گردیده‌اند.
ماده 11-112 قانون میراث [ملی فرانسه] به منظور تعیین مصادیق اموال فرهنگی، این اموال را به چهاردسته تقسیم کرده است:
نخست، اموال فرهنگی که در گروه‌های تعریف شده توسط آیین‌نامه شورای دولتی قرار می‌گیرند؛ این دسته از اموال عبارتند از:
1. اموال طبقه‌بندی شده در زمره آثار تاریخی یا در بایگانی تاریخی؛
2. اموال وارد در عنوان گنجینه‌های ملی؛
دوم، اموال فرهنگی که به یک شخص عمومی تعلق دارند و در فهرست مجموعه‌های موزه فرانسه و دیگر موزه‌ها یا نهادهایی که مأموریت‌های میراث فرهنگی مشابه‌ای را انجام می‌دهند، بایگانی‌ها یا صندوق‌های نگهداری کتابخانه‌ها ذکر شده‌اند یا در زمره آثار تاریخی یا در بایگانی تاریخی طبقه‌بندی شده‌اند؛
سوم، اموال فرهنگی که در عمارات و مکان‌های برگزاری علنی مراسم و آیین‌های خاص یا در محل‌های اجتماعی مذهبی نگهداری می‌شوند، در زمره آثار تاریخی یا در بایگانی تاریخی طبقه‌بندی و به عنوان گنجینه ملی قلمداد می‌شوند؛
چهارم، اموال فرهنگی موجود در فهرست مجموعه‌های موزه فرانسه که متعلق به یک شخص حقوقی خصوصی با هدف غیرانتفاعی است.
در تعریف میراث باستانی، ماده 1-510 آورده است «کلیه آثار و بقایای حیات بشریت که به کمک حمایت، نگهداری و مطالعه از طریق کاوش‌ها و حفاری‌ها و اکتشافات، اجازه توسعه و گسترش تاریخ بشریت و ارتباط آن با محیط طبیعی را می‌دهد، عناصر میراث باستانی هستند».
5. سوریه
مطابق ماده 1 قانون آثار باستانی سوریه، آثار باستانی به اموال منقول و غیرمنقول بنا، ساخته، تولید، نوشته یا ترسیم‌شده توسط انسان که دارای سابقه و قدمت حداقل دویست‌ سال میلادی یا دویست و شش سال هجری باشد اطلاق می‌گردد.
البته مقامات مسؤول آثار باستانیا دارای این حق می‌باشند که تمام اموال منقول و غیرمنقولی را که، بدون توجه به معیار قدمت، دارای ویژگی‌های تاریخی، هنری یا ملی باشند به عنوان آثار باستانی در نظر بگیرند. این امر باید در یک تصمیم یا حکم غیرقضایی (وزارتی) بیان گردد.
قانون صدرالذکر آثار باستانی را به غیرمنقول و منقول تقسیم نموده و برای هر یک مصادیقی نیز ذکر کرده است.
براساس ماده 3 این قانون آثار باستانی بر دو نوع هستند: «آثار باستانی غیرمنقول و منقول؛ الف- آثار باستانی غیرمنقول؛ این آثار متصل به زمین بوده ، همانند غارهای طبیعی یا ساخت بشر که انسان‌های اولیه یا قدیم بر روی آن تصاویر یا کتیبه‌هایی را ترسیم کرده‌اند و همچنین خرابه‌های به جا مانده از شهرها و ساختمان‌ها و بناهای مدفون در زیر تپه‌ها، بناهای تاریخی که برای مقاصد مختلفی همچون مساجد، کلیساها، معابد، قصرها، منازل، بیمارستان‌ها، مدارس، قلعه‌ها، دژها، حصارها، زمین‌های ورزشی،‌سالن‌های تئاتر، مهمانسرا، حمام‌ها، گورستان‌ها، کانال‌ها، سدها ساخته شده‌اند و مخروبه‌های مربوط به چنین بناهایی و همه آنچه که مربوط به آنها می‌باشند از قبیل درب‌ها، پنجره‌ها،‌ ستون‌ها، بالکن‌ها، راه‌پله‌ها، سقف‌ها، کرسی‌ها، محراب یا قربان گاهی و سنگ مقبره‌ها. ب- آثار باستانی منقول: این آثار در واقع ساخته شده‌اند تا مجزا و مستقل از زمین و بناهای تاریخی باشند و می‌توانند از مکانی به مکان دیگر منتقل شوند از قبیل تندیس‌ها، سکه‌ها، تصاویر، قلم‌زنی‌ها و تولیدات یا هرگونه مواد برای ساختن و موارد مصرف آنها…».
البته شایان ذکر است که برخی آثار باستانی منقول در صورتی که بخشی از آثار غیرمنقول بوده یا برای تزئین و آراستن آن بکار روند به عنوان آثار غیرمنقول در نظرگرفته می‌شود. این امر توسط مقامات مسؤول آثار باستانی مقرر و تعیین می‌گردد.10
6. مصر
مطابق ماده 1 قانون حفاظت از آثار باستانی مصر مصوب 1983 «آثار باستانی عبارت است از اموال منقول یا غیرمنقولی که محصول تمدن‌های مختلف، علوم، ادبیات از اعصار پیش از تاریخ تا یکصد سال قبل می‌باشد که یا ارزش باستانی دارد و یا یادمانی از تمدن‌هایی می‌باشد که در سرزمین مصر بنیان‌گذاری شده است».
علاوه بر این بدون توجه به قدمت تاریخی یک صد سال، آثار منقول یا غیرمنقول دارای ارزش تاریخی، علمی، مذهبی، هنری یا ادبی ممکن است بنابر درخواست وزیر فرهنگ و موافقت نخست‌وزیر، آثار باستانی محسوب شود.11

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید