تقدیم به:

اسطوره عشق و محبت
پدر و مادر عزیزم

و تقدیم به همسر نازنینم که با بردباری وعشق مرا بالنده پروراند

و فرزندانم که به بودنشان زنده ام

باشد که شکرانه قطره ای از دریای بیکران محبت هایشان را به جا آورده باشم

فهرست
عنوان صفحه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

چکیده1
مقدمه2
1-کلیات،مفاهیم،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن
1-1 تعاریف اصطلاحات6
1-1-1 رفتارجنسی6
1-1-2جذابیت غریزه جنسی6
1-1-3 تنوع طلبی7
1-1-4دنیایی عاری از اخلاق7
1-1-5 جرائم جنسی7
1-1-5-1مفهوم لغوی8
1-1-5-2 مفهوم اصطلاحی8
1-1-6 مفهوم اصطلاحی انحراف واختلال جنسی9
1-1-6-1 مفهوم اصطلاحی انحراف جنسی9
1-1-6-2 مفهوم اصطلاحی اختلال جنسی9
1-1- 7 محتوای مستهجن جنسی10
1-1-8 مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی)11
1-1-9 تاریخچه ونقش یهود دراین صنعت،اثرات و ویژگیها12
1-1-9-1 تاریخچه و نقش یهود12
1-1-9-2 اثرات هرزه نگاری15
1-1-9-3 ویژگیهای هرزه نگاری15
الف – ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی16
ب – عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق16
ج – ارتباط هرزه نگاری با برهنگی16
د – ویژگی بارز هرزه نگاری16
ه – شیوه های ارایه هرزه نگاری17
1-2 انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج17
1-2-1 انواع هرزه نگاری17
1-2-1-1 هرزه نگاری دیداری17
1-2-1-2 هرزه نگاری شنیداری17
1-2-1-3 هرزه نگاری قانونی18
1-2-2 معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری18
1-2-2-1 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن18
الف- هرزه نگاری بزرگسال18
ب- هرزه نگاری کودک18
1-2-2-2 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا19
الف – هرزه نگاری مستقیم19
ب – هرزه نگاری غیرمستقیم19
1-2-2-3 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع20
الف – روش ساده20
ب – روش رایانه ای، سایبری20
1- استفاده از رایانه20
2- استفاده از اینترنت،وب و وب سایت20
3- پست الکترونیک20
4- اخباریوزنت21
1-2-2-4 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار قوانین مرتبط21
1-2-3 منع قانونی و جستارهای وابسته22
1-2-4 عوارض هرزه نگاری پس از ازدواج22
2- هرزه نگاری در فضای مجازی
2-1 اینترنت وشیوع هرزه نگاری در آن26
2-1-1 اینترنت و تأثیر بر افزایش سرعت تولید وتوزیع هرزه نگاری26
2-1-2 شیوع جهانی هرزه نگاری در فضای مجازی28
2-1-3 انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی31
2-1-4 چالشهای موجود درمبحث هرزه نگاری32
2-1-5 شیوع هرزه نگاری ازطریق اینترنت در ایران32
2-2 کودکان وهرزه نگاری در فضای مجازی(بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن)34
2-2-1 کودکان و هرزه نگاری در اینترنت34
2-2-1-1 سیاستگذاری قانونی34
2-2-1-2 کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشنهادات آن35
الف – آموزش عمومی35
ب – توانمند ساختن مصرف کننده35
ج – اجرای قانون35
2-2-2 مفهوم بزه دیدگی کودکان درمواجهه با محتوای نامناسب درفضای مجازی36
2-2-2-1 تقاضاها و برخوردهای جنسی36
2-2-2-2 ویژگی قربانیان36
3- بررسی فقهی هرزه نگاری
3-1 دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری39
3-1-1 جرایم علیه عفت واخلاق عمومی،مبتذل ومستهجن39
3-1-2 جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه41
3-1-3 نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری41
3-1-3-1 آیت الله موسوی اردبیلی42
3-1-3-2 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی42
3-1-3-3 آیت الله میرزا جواد تبریزی42
3-1-3-4 حضرت آیت الله صانعی43
3-1-3-5 حضرت آیت الله خامنه ای43
3-1-4 اسلام و هرزه نگاری43
3-1-5 دلایل جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات و روایات)44
3-2 اعتقاد فقیهان وادله درتعزیر مجرمان48
3-2-1 تعزیرمرتکب محرمات48
3-2-1-1 اشاعه فحشا48
3-2-1-2 اعانه بر اثم49
3-2-1-3 افشای سر50
3-2-2 جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور51
4- بررسی حقوقی و جرم انگاری هرزه نگاری
4-1ماهیت جرم انگاری 53
4-1-1 هرزه نگاری در حقوق ماهوی ایران56
4-2 ارکان جرم هرزه نگاری57
4-2-1 عنصرقانونی57
4-2-1-1 ماده 9 کنوانسیون جرایم سایبر
4-2-1-2 قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجاز مینماید
4-2-1-3 ماده 639 قانون مجازات اسلامی
4-2-1-4 ماده 640 قانون مجازات اسلامی
4-2-1-5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
4-2-1-6 ماده 14 قانون جرایم رایانه ای
4-2-1-7 قانون مطبوعات64
4-2-2 عنصر مادی و شرایط تحقق جرم66
4-2-2-1 رفتار مجرمانه66
الف- تولید آثار هرزه نگارانه67
ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه67
1- مداخله مستقیم67
– پراکندن(انتشار(67
– نمایاندن68
– صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه68
– معامله و تجارت69
– داشتن اشیاء هرزه نگارانه69
2- مداخله غیرمسقیم69
– ترویج69
– زمینه سازی70
– سوء استفاده70
4-2-2-2 مرتکب70
4-2-2-3 بزه دیده71
4-2-2-4 دریافت کننده72
4-2-2-5 موضوع جرم72
4-2-2-6 وسیله ارتکاب73
4-2-2-7 نتیجه مجرمانه73
4-2-3 عنصر روانی74
4-2-3-1 هرزه نگاریهای عمدی74
الف – سوءنیت عام74
ب – سوءنیت خاص75
1- قصد تجارت یا توزیع75
2 – معامله کردن75
3- تولیدو نگهداری76
4- قصد تشویق و ترویج77
5- قصد سوءاستفاده جنسی78
6- قصد استفاده مالی78
7- قصد افساد78
4-2-3-2 هرزه نگاری غیرعمدی79
4-2-3-3 انگیزه79
4-3 قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی80
4-3-1 قانون جرایم رایانه ای80
4-3-2 مجازات81
4-3-3 قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی83
4-4 حمایت کیفری از بزه دیدگان جرایم جنسی در قوانین کیفری84
4-4-1 زنای به عنف84
4-4-2 تعرض ومزاحمت برای زنان85
4-4-3 نقش بزه دیدگان روسپی گر درتکوین جرائم جنسی85
نتیجه گیری87
پیشنهادات88
فهرست منابع90
چکیده لاتین93
چکیده:
هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.
در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .
واژگان کلیدی:
هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه
مقدمه:
هرزه نگاری یا پورنوگرافی یکی از جرایم مرتبط با محتواست1که در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قرار دارد.هرزه نگاری در مفهوم عام به معنای تصاویر و محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شود، مواردی در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن جرم هرزه نگاری از حالت کلاسیک2، ابزار کارآمدی برای سوء استفاده کنندگان جنسی پدید آمده است.از آنجایی که شمار میزبانان اینترنتی از یک میلیون در سال 1992 به ده میلیون در سال 1996 رسیده است و در این روند رو به رشد مقدار محتویاتی که کاربران مشاهده می کنند نیز افزایش یافته است. این تکنولوژی مدرن ارتباطی موجب شده است حجم سوء استفاده چند برابر شود و تعداد دریافت کنندگان تصویر و نیز حجم تصاویر مبادله شده به صورت غیر قابل تصوری افزایش یابد.
در کشورهایی چون آمریکا که برقراری روابط جنسی به امری عادی در محیط واقعی تبدیل شده و تا حدودی، محدودیت ها در روابط جنسی کاهش یافته، واژه «سکس» بیشترین واژه ای است که در اینترنت جستجو می شود. طبق آماری که چندین سال قبل تهیه شده است، 25 میلیون آمریکایی از مجموع افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، در هر هفته میان یک تا ده ساعت برای مراجعه به سایت های غیر مجاز یا سایت های جنسی وقت صرف می کنند و شصت درصد از سایت های اینترنتی که مورد مراجعه قرار می گیرند، سایتهای جنسی است.(روزنامه همشهری،1382،ش3198)
مارک لاسر یکی از رهایی یافتگان از چنگال اعتیاد به سکس و نیز موس که مدیر اجرایی اتحادیه مسیحی بازپروری معتادان به سکس است، معتقد است در حال حاضر، اینترنت به دلیل داشتن سه ویژگی، مهم ترین منبع اشاعه هرزه نگاری است.
این سه مشخصه عبارتند از: قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن، استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن مصرف کنندگان آن.(لاسر،1383،ش9)
در میان هرزه نگاری رایج هرزه نگاری کودکان در فضای مجازی از سه جنبه تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می شود: اولین تهدید آن است که امکان دارد کودکان به هرزه نگاری وقیحانه در اینترنت دسترسی پیدا کنند؛ دومین تهدید آن است که هرزه نگارها، هرزه نگاری کودکان را راه آسانی برای فروش محصولات خود یافته اند؛ همین امر موجب شد هاست سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد؛ سومین و بزرگ ترین تهدید برای کودکان، آن است که بچه بازها و افراد خطرناک دیگر می توانند از راه اینترنت و یا مکاتبه پست الکترونیک یا چت کردن قربانیان خود را جذب کنند و آنها را در دنیای واقعی به دام بیندازند.(جنیادی،1382،ص41)
در سالهای اخیر، حجم بسیاری از هرزه نگاری به هرزه نگاری کودک اختصاص یافته است. محققان و قوانین کشورها نیز بیشترین توجه خود را به این نوع هرزه نگاری اختصاص داده اند؛ زیرا کودکان در میان بزه دیدگان، موقعیت ویژه ای دارند، زیرا درصد بزه دیده شدن آنها بسیار زیاد و امکان کشف جرم و تعقیب مجرمان به مراتب کمتر و صدمات جسمانی و روانی وارد بر کودکان بسیار بیشتر از بزرگسالان است که معمولاً موجب تغییر الگوی رفتاری کودک در سنین بعدی می شود. یکی از دلایل فراوانی هرزه نگاری کودکان آن است که مجرم به راحتی به صورت ناشناس به مکالمه و چت بپردازد و کودک نیز فارغ از هرگونه دغدغه یا اندیشه از آینده شوم در انتظار خود، به راحتی دردام می افتد.قانونگذار در جهت حفظ عفت و اخلاق عمومی و جلوگیری از بروز جرایم منکراتی با اتخاذ تدابیری از جمله جرم انگاری برخی از اعمال و رفتارها از جمله جرایم مربوط به صوت ،تصویر ،سعی در حفظ نظم اخلاقی در جامعه را داشته است.طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چار چوب موازین اسلامی باشد.بنابراین هدف خاص جرم انگاری هرزه نگاری در حیطه اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را می توان تحکیم و تقویت مبانی ،مکتب ،تفکر و جهان بینی اسلامی و نیز حفظ و صیانت جامعه از بی بند و باری و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی آن عنوان کرد.سؤالی که وجود دارد این است که آیا قوانین حاکم مفید فایده به هدف می باشند.یکی از این قوانین ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 و دیگری قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 16/10/1386 می باشد. در این تحقیق به دنبال جایگاه هرزه نگاری در حقوق کشورمان ایران می باشیم و اهمیت و ضرورت تحقیق به دلیل جدید بودن هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران است و اینکه قانون ایران در رابطه با این معضل و جرم انگاری آن خلا علمی داشته و به طور کامل و صریح بدان پرداخته نشده است و نیاز به بررسی جامع تری داشته تا در زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و یا بطور مستقل جرم انگاری شود. که با تجزیه و تحلیل قوانین و نگرش بر فقه جرم انگاری هرزه نگاری بررسی و در پایان پیشنهاداتی ارایه می گردد تا در حد امکان پاسخی به سؤالات مفروض باشد.

فصل اول:
کلیات ،مفاهیم ،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن

در این فصل قصد داریم ضمن معرفی برخی اصطلاحات مرتبط با نا بسامانی روابط جنسی و همچنین توضیح در خصوص مفهوم هرزه نگاری و چگونگی پیدایش آن ، تشریح ویژگیهای این معضل مخرب روانی ،تاریخچه و ویژگیهای آن را بررسی کرده تا پس از توضیحات اجمالی به انواع هرزه نگاری و عوارض آن پرداخته و بطور نسبی آن را تقسیم بندی نموده و با این واژه بیشتر آشنا شویم.

1-1 تعاریف اصطلاحات
لازم است قبل از ورود به مفهوم هرزه نگاری برخی عبارات نزدیک به این اصطلاح را بررسی کرده و سپس هرزه نگاری را به طور جامع نقد کنیم .
1-1-1رفتار جنسی:
قبل از پرداختن به سایر مباحث مرتبط باهرزه نگاری لازم دیده شد که توضیحاتی در مورد رفتار جنسی ارائه گردد. رفتار جنسی مجموعه ای از افکار ، رویه ها ، عملکردها ، بایدها ونبایدها ، باورهای شخصی ،هنجارهای فردی و خانوادگی ، اجتماعی و اخلاقی پذیرفته شده توسط فرد در ارتباط با جنس مخالف و امور جنسی است. رفتار جنسی از دیدگاهی مانند یک موجود زند ه ، تولد ، رشد ، و افول دارد، با دوران بلوغ رفتار جنسی در رفتار دختر وپسر نوجوان شکل گرفته و با کسب اطلاعات و تجربه های مختلف مراحل رشد و بالندگی را گذرانده و با سپری شدن دوران میانسالی سیر نزولی را طی کرده وبا رسیدن به کهنسالی به دوران افت و خاموشی خود خواهد رسید.(کاوه ،1386)
همچنین شخصیت از مولفه های مختلفی تشکیل شده است که رفتار جنسی قسمتی از آنرا تشکیل میدهد. بهبود رشد ، پیشرفت در یک قسمت بربخش های دیگر نیز تاثیر گذار خواهد بود بنابراین بهبود و عملکرد دولت قسمت های مختلف شخصیت بر رفتار جنسی تاثیر مثبت خواهد گذاشت در واقع هر فردی رفتار جنسی خاص و متناسب با شخصیت خویش دارد به عبارتی فرد درون گرا رفتار جنسی متفاوت با فرد برون گرا خواهد داشت فردی که دارای باورهای انسانی و معنوی باشد رفتار جنسی اش با فردی که دارای چنین باورها و اعتقاداتی نباشد متفاوت خواهد بود به همین صورت فردی که رفتار و شخصیت سالمی داشته باشد معمولاً رفتار جنسی ناسالمی نیز نخواهد داشت.

1-1-2جذابیت غریزه جنسی:
جنسیت ، امور جنسی و جنس مخالف معمولاً از جذابیت خاصی برخودار است این امر برای بعضی ها جایگاه و اهمیت بیشتری را به خود اختصاص میدهد همچنین در دوره ی نوجوانی با بلوغ جنسی میزان قابل توجهی ازذهنیت های نوجوانان به سمت غریزه ی جنسی و امور مرتبط با آن جذب میشود به همین جهت کلیه امور و پدیده هایی که به نحوی با جنسیت مرتبط باشد کشش و جذابیتی ویژ ه به همراه خواهد داشت هره نگاری نیز به دلیل اینکه امور جنسی محور اصلی موضوع های آنرا تشکیل میدهد برای افراد به ویژه برای نوجوانان و جوانان کشش خاصی را به همراه دارد.(کاوه،1386)خصوصأ در دوران بلوغ به یکباره شخص وارد بلوغ جنسی شده و درک و کنترل این حالات برای وی شاید کمی دشوار به نظر آید که در هر صورت کششی برای ارضاء و یا کنترل این غریزه در وی بوجود خواهد آمد.

1-1-3 تنوع طلبی:
معمولاً بدین صورت نیست که فقط نوجوانان وجوانان از هرزه نگاری استفاده نمایند بلکه افراد متاهل نیز از هرزه نگاری استفاده می نمایند بنابراین در نظر گرفتن این مطلب که برخوردار نبودن از نیازهای جنسی عاملی جهت روی آوردن به این امر است صحت چندانی ندارد زیرا افراد متاهل نیز در میان استفاده کنندگان از هرزه نگاری ملاحظه میشوند.
به عبارتی فردی که نیاز جنسی اش برآورده میشود گاهی ترجیح میدهد که از نظر جنسی تحریکات و تنوع خاصی را تجربه کند به همین جهت چنین امری باعث میشود که جز مصرف کنندگان شود تجربه های جنسی به شیوه های مختلف و متفاوت از دیگر انگیزه های روی آوردن به هرزه نگاری است.

1-1-4 دنیایی عاری از اخلاق:
اخلاق در تمامی رفتارهای فردی ، اجتماعی و جنسیفرد حضور دارد زیرا انسان بدون اخلاق قادر به زندگی اجتماعی نخواهد بود در واقع حمایت ضوابط اخلاقی سلامت فرد اجتماع را به همراه خواهد داشت ولی بعضی از افراد به دلیل مشکلات و آسیب هایی که در درون رفتار و شخصیت خویش پیدا میکنند رعایت بعضی از ضوابط اخلاقی برای آنها توام با دشواری میگردد بنابراین ترجیح میدهند که اصول و ضوابط اخلاقی را نادیده بگیرند ویا زیر پا بگذارند البته رفتار جنسی به دلیل حساسیت ، ویژگی و آسیب پذیری هایی که برای فرد ، سایرین ودر نهایت اجتماع دارد ، قواعد و ضوابط اخلاقی ویژه ای را به همراه دارد.درهرزه نگاری( پورنوگرافی) به واسطه ی اینکه پای بندی به اخلاق وجود ندارد و به راحتی ضوابط اخلاقی نادیده گرفته میشود به همین دلیل برای بعضی ها جذابیت خاصی پیدا میکند و مورد استقبال و توجه واقع میشود.(کاوه ،1386)حتی در اکثر مواقع افراد متأهل نیز به آن جذب شده و پس از مدتی خیال پردازی جنسی را به رابطه صحیح زناشویی ترجیح می دهد.

1-1-5 جرائم جنسی:
در میان جرایم ، جرم جنسی از حساسیت خاصی برخوردار است زیرا با حیثیت و آبروی افراد وحتی جامعه در ارتباط است و به همین دلیل حائز اهمیت، برای آشنایی با این جرم حساس در دو قسمت مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تحلیل میگردد.(فرخی پور ،1389)

1-1-5-1مفهوم لغوی:
در ارتباط با مفهوم “جرم جنسی ” لغت نامه ها معترض این عنوان نشده اند دلیل آن نیز روشن است زیرا واژه ی مزبور مرکب از دو اسم جرم وجنس به همراه یا نسبت است و هردو واژه ی مذکور از نظر لغوی معنا شده اند و همانطور که میدانید نیازی به تعریف واژه های مرکب نیست جرم در لغت یعنی گناه ، خطا و تعدی و از لحاظ معنایی مترادف بزه است واژه ی جنسی در فرهنگ لغت معین به معنای آنچه که مربوط به امور شهوانی باشد آمده است بنابراین مفهوم لغوی جرم جنسی مشخص می گردد جرم جنسی د رلغت یعنی هر گونه خطا یا گناهی که مربوط به امور شهوانی باشد

1-1-5-2 مفهوم اصطلاحی:
کتب و سایر منابع حقوقی به ندرت معترض جرم جنسی شده اند و مقنن نیز بدون تعریف جرم جنسی به ذکر مصادیق آن پرداخته است با این حال حقوقدانان عرب در تعریف جرم جنسی می نویسد ، ” اعمالی که شخص برای ارضای غریزه جنسی مرتکب می شود و مخالف رسوم و عادت های اجتماعی است که فرد در آن زندگی میکند ” در این تعریف به انگیزه ی ارتکاب جرم جنسی توجه شده است هر چند از این جهت که جرم جنسی برای ارضای غریزه ی جنسی ارتکاب می یابد نظر مذکور صحیح است اما به نظر می رسد تعریف بیشتر به تعریف جرم جنسی از منظر علوم اجتماعی نزدیک باشد زیرا جرم جنسی را مخالف رسومی تلقی میکند که مورد قبول اجتماع است.
در جای دیگر آمده است: ” جرم جنسی به طیف وسیعی از رفتارهای جنسی غیر اجتماعی اطلاق میشود که در قوانین هر کشوری جرم انگاری شده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است جرم جنسی به اشکال متعددی واقع میشود و تنها محدود به مقاربت های فاقد رضایت بزه دیده نمی شود بلکه شامل هر گونه رفتار جنسی غیر قانونی از لمس تا تجاوز را در برمی گیرد تعریف حاضرهر چند کاملتر از تعریف سابق است لکن علاوه بر طولانی بودن تعریف نکته ای راجع به آن لازم به ذکر می باشد که قانون مجازات ایران مبینی بر فقه اسلامی است که روابط زن ومرد را محدود نموده است همچنین ممکن است قانون کشوری ، عملی را جرم جنسی بداند که در قانون ایران جرم نباشد هر چند به گفته برخی حقوقدانان بزه شناسان نباید نسبت به روابط جنسی حتی اگر جرم نباشد بی تفاوت بمانند زیرا که ممکن است زمینه ساز جرائم دیگر شوند و لیکن در تعریف جنسی قانون کشور خودمان باید در نظر قرار گیرد. بنابراین با توجه به توضیحات فوق تعریف جامع جرم جنسی بدین نحو است.
جرم جنسی به هر گونه عملی اطلاق میشود که ارتباط مستقیم با امور جنسی داشته و در جهت ارضای غریزه ی جنسی ارتکاب یافته و در قانون نیز مستوجب مجازات باشد نکته قابل ذکر این است که نیازی نیست غریزه ی جنسی از ارتکاب جرم جنسی ارضاء گردد ، همینکه جرم برای ارضای غریزه ی جنسی ارتکاب یافته باشد برای اطلاق جرم جنسی به آن البته با وجود سایر شرایط کفایت میکند.

1-1-6 مفهوم اصطلاحی انحراف و اختلال جنسی
در این بخش مفهوم انحراف و اختلال جنسی ،ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین اثرات هر یک از آنها با توجه به شدت تخریب روابط صحیح جنسی بررسی و تحلیل می شود.
1-1-6-1 مفهوم اصطلاحی انحراف جنسی:
انحراف و اختلال جنسی معانی تقریباً نزدیک بهم دارند ، حتی بعضی از نویسندگان بین آنها تفاوتی قائل نیستند و تمامی مصادیق آنها را تحت عنوان انحرافات جنسی مورد مطالعه قرار می دهند با این حال در نظر اغلب روان شناسان انحراف جنسی از اختلال جنسی متفاوت است.
فروید: ارضاء تمایلات جنسی را به نحوی که از اصل تولید مثل خارج باشد انحراف جنسی می نامد درحالیکه اختلال رازمانی مطرح میکند که در زندگی فردی و اجتماعی نا به سامانی ایجاد شده و جریان عادی زندگی را بر هم زده باشد.
براساس مطالب فوق میتوان گفت: انحراف جنسی ، عدول از هنجارهای مربوط به مسائل جنسی است زمانیکه فرد به فهم درستی از غریزه ی جنسی دست نیابد و آنرا در مسیر مناسب هدایت نکند ممکن است رفتارهایی از او سر زند که مطابق هنجارهای جنسی پذیرفته شده جامعه نبوده وبین انحراف جنسی باشد ، مانند بچه بازی ، حیوان بازی ، عریان گرایی ، خودآزاری ، دیگر آزاری ، چشم چرانی و…
نکته قابل ذکر اینکه ممکن است صورت خفیف هر یک از انحرافات جنسی د ر هر فردی مشاهده شود مثلاً چشم چرانی ممکن است در افراد بسیاری خصوصاً مردان یافت گردد اما باید دقت کرد که زمانی به آن انحراف جنسی اطلاق میگردد که فرد چشم چران رضایت جنسی خود را به وسیله ی چشم چرانی از قبیل دیدن دستگاه جنسی سایر افراد مخصوصاً زنان به دست می آورد.
1-1-6-2 مفهوم اصطلاحی اختلال جنسی:
اختلال جنسی به حالتی اطلاق میگردد که از مسیر معمول روابط جنسی انحراف حاصل شود اما فراتر از انحراف جنسی است درواقع انحراف از مسیر اختلال جنسی به حدی است که در زندگی فرد خلل ایجاد می نماید فروید تاکید میکند اختلال جنسی به صورت حاد زندگی را خطر می اندازد در حقیقت تفاوت اصلی انحراف و اختلال در این است که در انحراف جنسی فرد مبتلا کاملاً به عمل خود آگاه است در حالیکه اختلال جنسی موجب از بین رفتن اراده میگردد و فرد مبتلا به آن اعمال خاص مربوط به بیماری ،اراده ی خود را از دست می دهد.(فرخی پور،1389)
حتی ممکن است بعضی از مصادیق اختلال جنسی به جنون نزدیک شوند کما اینکه به عقیده “ریچارد کرافت اوبینگ ” مبتلایان به مرده پرستی تقریباً دارای نوعی سایکوز( جنون ) هستند در آخر لازم به ذکر است که طبق آخرین استاندارد اعلام شده از سوی انجمن پزشکی آمریکا اختلالات و انحرافات جنسی تحت عنوان اختلالات جنسی مطرح شده و به سه دسته تقسیم می گردند. که دسته دوم آن همان انحرافات جنسی است که دانشمندانی چون فرویدذکر کرده بودند.
و دسته اول نارسایی های کارکرد جنسی است که با آشفتگی در تمایل جنسی و تغییرات روانی و فیزیولوژیکی مشخص می باشد.
هم اکنون هزاران سایت و از جمله صدها سایت فارسی زبان در اینترنت به ارائه خدماتی چون دوست یابی آن لاین می پردازند. در حال حاضر هزاران سایت اینترنتی وجود دارد که حاوی تصاویر مستهجن است تصاویر موجود در این سایت ها بسیار وقیح و زننده است اشکال گوناگونی از هرزه نگاری در اینترنت روبه فزونی و گسترش است تصاویر و فیلم های مستهجن تبلیغات و آگهی های بازرگانی که آشکارا حاوی اشارات غیر اخلاقی هستند از نمونه های این هرزه نگاری به شمار می روند.
متاسفانه دستیابی به هرزه نگاری در اینترنت بسیار ساده است و دانش مردم نیز نسبت به هرزه نگاری بسیار کم است کسانی که ماهیت مخرب هرزه نگاری را درک کرده اند باید این مفهوم را به هرکسی در دنیا برسانند تصویرهایی که بسیار خجالت آور است و باید تلاش بین المللی به توقف انتشار چنین تصاویری همت گمارد که به راحتی قابل دسترس است و بهترین راه برای جلوگیری از اثر تخریبی هرزه نگاری آگاهی دادن به مردم از خطرناک بودن آن است.
اگر مردم بدانند نهایت کار اینترنت چیست ، جلوی هرزه نگاری را میگیرند لذا باید این مسئله را به همگان متذکر شویم.
1-1-7محتوای مستهجن جنسی:
جوانان به چه دلیل براییافتن اطلاعات جنسی به اینترنت رو می آورند ، از جمله اطلاعاتی که نمیتوانند از والدینیا مدارس خود بدست آورند و نیز در یافتن پاسخی برای سئوالاتی که مطرح کردنشان خجالت آور است و اصولا هنگامی که براییافتن مسائل مورد نیاز و علاقه خود در مورد رشد بدن و فعالیت های جنسی به اینترنت رجوع می کنند غالبا با تصاویر و مطالب مستهجن نا خواسته مواجه میشوند. سایت هایاطلاع رسانی غیرعلنی نیز محتویات جنسی را به صورت تفریح و رقابت و کالایی نشان میدهند که در آن مردان ومردانگی نشانه قدرت و زنان تجسم تسلیم بودن میباشند.(میربد،1387)
نتایج مطالعاتی که در آن نوجوانان با محتوای مستهجن جنسی برخورد کرده اند نشان میدهد که میزان اعتیاد جنسی و ارتکاب جنسی یا قربانی شدن در اینترنت از عوارض مواجه با چنین محتوای نامناسبی است.
1-1-8مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی)
هرزه نگاری معادل کلمه پورنوگرافی است که از کلمات یونانی «Porno» و «Graphy» گرفته شده استکه در لغت به معنای هرزه نگاری و نوشتن موارد مستهجن آمده ( پورنو: فاحشه؛ گرافی: نگاشتن). مواد و موضوعاتی که شامل توصیف صریح یا نمایش ارگانهای جنسی یا فعالیت آنها به منظور تحریک جنسی است؛ این امر، غیر از احساسات زیبا شناختی یا عواطف است(رحمانیان وحبیب زاده،1390ص89). هرزه نگاری در سده های هیجدهم و نوزدهم میلادی، به پژوهش ها و نوشته هایی درباره فاحشه گری گفته می شود اما به طور کلی، هر نوع نمایش اعمال جنسی به روش فنی و هنری می باشد؛ نشان دادنی که همواره متوجه یک جمع مخاطب خواهد بود و در بسیاری موارد هدف از آن برانگیختن شور جنسی است. در فرهنگ حقوقی بلک نیز آمده است: نمایش محتوای فعالیت جنسی یا رفتار شهوانی( همچون نوشته ها، عکس ها و فیلم ها) به قصد تحریک انگیزه های شهوانی. که در چند دهه اخیر با گسترش فرهنگی که موضوعات جنسی را تابو نمی داند ،صنعتی بر حول تولید و مصرف محتوای هرزه نگاری ایجاد شده است. گسترش و بهبود رسانه های صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقش مهمی داشته است ،البته کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این صنعت دارند.
در واقع، میتوان گفت هرزه نگاری هر گونه نوشته، فیلم، تصویر و مطلب مربوط به امور جنسی است که هیچگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی ندارد؛ به عبارت دیگر، هرزه نگاری به معنای مطالبی است که از لحاظ جنسی آشکارند و عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شوند3.(بای و پور قهرمانی،1388ص100).
قوانین ملی و بین المللی و حتی نوشته های حقوقی، بیشترین حمایت خود را متوجه هرزه نگاری کودکان کرده اند. در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک4، درباره فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک5، مصوب 5 می 2000 که مفتوح برای امضاء الحاق و پذیرش بوده و از 8 ژانویه 2002 هم قدرت اجرایی یافته است6.هرزه نگاری کودک به این صورت تعریف شده است: هر گونه نمایش، به هر طریق و وسیله، از کودک تحریک و تشویق شده به فعالیت های جنسی صریح، واقعی یا شبیه سازی شده یا هرگونه نمایش قسمت های جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی.
از دیدگاه اقتصادی گزارش مرکز تحقیقات فورستر در سال 1998،حجم در آمد سالیانه صنعت هرزه نگاری را از طریق اینترنت بین 750 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار تخمین زده است.این صنعت به عنوان یکی از صنایع پیشتاز در استفاده از فناوری های جدید پخش ویدیو به حساب می آیدو تنها نکات مخالفت با هرزه نگاری به طور کلی از دو منبع سرچشمه می گیرد ،اعتقادات دینی و فمنیستی که در این مخالفت ها بعضأ شکل قانونی در کشورهای مختلف می گیرند که یکی از موارد مطرح شده در این مخالفت ها امکان اعتیاد به هرزه نگاری است.(WIKIPEDIA).

1-1-9تاریخچه و نقش یهود در این صنعت،اثرات و ویژگی ها:
یهود (صهیونیست)از سالها قبل در صدد جنگ نرم روانی و تأثیر بر جوامع اسلامی بوده است ،با این تفکر از طرق مختلف منجمله ترویج آثار هرزه نگاری در فضای مجازی سعی در رسیدن به هدف دراز مدت خود داشته و دارد.که در این گفتار علاوه بر تاریخچه ،تأثیرات و برخی ویژگیهای آن را ذکر می کنیم.
1-1-9-1 تاریخچه و نقش یهود
هرزه نگاری از سالیان دور حتی سالیان نخست زندگی انسان وجود داشته است و می توان شواهدی از آن را در طول تاریخ یافت، اما این جرم از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شیوع فراوان یافت. آنچه به صورت هرزه نگاری از برخی مآخذ قدیمی به دست آمده است، نشان می دهد این جرم در اوایل بیشتر ناظر به زنان بوده است. با فناوری صنعت چاپ و امکان نشر این گونه موضوعات مجرمانه، نقطه عطفی در هرزه نگاری پدید آمد.
سیر تحول هرزه نگاری ، بیانگر تغییر الگوی آن از تصویر کاغذی وعکس های مجلات و نشریات خاص اینگونه امور به تصاویر مستهجن متحرک فیلم های ویدیویی مستهجن، اصوات مستهجن و مانند آن است. نشریات، کتاب ها، متون و تصاویر(فیلم و اسلاید) مستهجن به تدریج گسترش یافته و بیشتر نقاط جهان را فرا گرفته است. در ایران با وارد شدن ویدیو در دهه شصت و گسترش استفاده از آن در دهه هفتاد، فیلم های مستهجن در انواع مختلف وارد کشور شد و تکثیر و استفاده از آن به صورت رایج ولی مخفیانه درآمد. به تدریج، امکان ذخیره تصویر مستهجن میسر شد و این امر مستلزم ذخیره سازی تصاویر و فیلم ها به صورت آن لاین شد. امروزه صنعت مونتاژ تصویرکه قبلاً باید غیر دیجیتال انجام می شد با استفاده از نرم افزارهای مربوط به روی اینترنت تولید، تکثیر و عرضه می شود. ایجاد سایت های حاوی اینگونه تصاویر و فیلم ها و افزایش چشمگیر آنها بر حجم معضلات افزوده است.
در مورد شروع هرزه نگاری کودکان که نقطه تمرکز مرتکبان هرزه نگاری است، باید گفت با توجه به مختصات فضای مجازی، دهه نود شروع این پدیده مجرمانه است؛ اما سال دقیقی را نمی توان برای آن مشخص کرد.
قطعاً زمان کشف اولین جرم هرزه نگاری گزارش شده یا زمان توجه افکار عمومی و متخصصان حقوق جزا به این امر می تواند زمان شروع هرزه نگاری کودک محسوب شود. در این باره دو نظر متفاوت وجود دارد، یکی مطرح شدن قضیه پر سر وصدای کامپیوتر سرور؛ به این پرونده به عنوان شروع توجه به هرزه نگاری کودک در فضای مجازی پرداخته نشد، بلکه اهمیت آن در طرح مسئولیت کیفری تهیه کنندگان اینترنت است؛ اما مشکل هرزه نگاری در آن مطرح بود؛ قضیه کلوپ سرزمین عجایب، کلوپ ارکیده و دیگر پرونده های مهم است که در سال 1998 و 1999 مطرح شد. به هر حال، اواخر دهه نود، زمان توجه به هرزه نگاری کودک است.
دخالت یهودیان در پورنوگرافی(هرزه نگاری ) در ایالات متحده، دارای تاریخ و پیشینه طولانی است، همان گونه که در تبدیل یک خرده فرهنگ حاشیه ای به چیزی که یک عنصر سازنده اساسی مربوط به آمریکاست، دخیل بوده اند. فعالیت یهودیان در صنعت پورنوگرافی(هرزه نگاری) در قالب دو گروه تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات پورنوگرافی و بازیگران فیلم های سکسی صورت می گیرد. هرچند یهودیان تنها دو درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، ولی در پورنوگرافی برجسته و سرشناس بوده اند.بسیاری از دلالان و معامله گران هنر و ادیبان شهوانی در تجارت کتاب بین سالهای 1890-1940 یهودیان مهاجری بودند که دارای ریشه و اصل و نسب آلمانی بودند. معروف ترین و بدنام ترین تولیدکننده و فروشنده محصولات هرزه نگاری در دوران پس از جنگ، روبی استورمن(والت دیسنی صنعت پورنوگرافی) بود. بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا، استورمنیهودی درسراسردهه 1970،کنترل بیشترمحصولات هرزه نگاری رایج در آمریکا را در دست داشته است. استورمن که درسال 1924 متولد شد در کلولندشرق نیویورکبزرگ شد.(JEWISH QUARTERLY)
وی در آغاز، مجلات و داستان های فکاهی مصور می فروخت ،هنگامی که پی برد که تولید و فروش مجلات سکسی، بیست برابر کتاب های فکاهی درآمد دارد، منحصراً به هرزه نگاری پرداخت و با عناوین خاص، فروشگاه های خرده فروشی خود را راه اندازی کرد. در پایان دهه 1960، استورمن به عنوان بزرگ ترین پخش کننده مجلات مستهجن مطرح بود و در اواسط دهه 1970، دارنده بیش از 200 فروشگاه کتاب مستهجن بود. استورمن همچنین شکل نوینی از اتاقک های سنتی شهرفرنگ(نوعاً یک اتاق تاریک با تلویزیون رنگی کوچک که در آن تماشاگر می تواند فیلم های ویدیویی مستهجن را تماشا کند) را عرضه کرد.
گفته شده است که استورمن تنها کنترل صنعت سرگرمی هرزه نگاری را در دست نداشت، بلکه وی به معنای کل این صنعت بود. سرانجام وی به علت فرار از پرداخت مالیات و جرایم دیگر محکوم و مجرم شناخته شد و در سال 1997 در زندان با بدنامی و بی آبرویی درگذشت. یهودیان در صنعت پورنوگرافی به همان دلایلی وارد شدند که همکیشان آنان در هالیوود وارد شده بودند. آنان بیشتر به این دلیل جذب این صنعت شدند که این صنعت آنان را پذیرفت. زیرا هنوز موانع محدود کننده، آن چنان که آنان با این موانع در بسیاری از حوزه های دیگر زندگی آمریکایی مواجه بودند، ایجاد نشده بود.
در صنعت هرزه نگاری، علیه یهودیان هیچ گونه تبعیضی وجود نداشت. در اوایل سده بیستم، یک سرمایه گذار برای شروع کسب و کار فیلم، نیازمند مبلغ زیادی پول نبود؛ سینما یک هوس و مد روز گذرا و ناپایدار در نظر گرفته می شد. در کسب و کار پورنوگرافی نیز، شروع به کار آسان بود. برای نشان دادن فیلم های ویژه مردان یا لوپس، همه چیزهایی که یک نفر لازم داشت یک پروژکتور، سالن سینما و چند صندلی بود. سرگرمی و نمایش فیلمهای مستهجن نیازمند چیزی بود که یهودیان به وفور از آن برخوردار بودند:(بی شرمی، پررویی، بی حیایی و وقاحت). یهودیان اولیه ای که تولیدکننده محصولات هرزه نگاری بودند، نابغه های بازاریابی و سرمایه گذاران و کارآفرینان جاه طلب و بلندپروازی بودند که ایستادگی، پایداری، سرسختی، فراست و اعتماد به نفس بی پایان آنان، باعث موفقیت های چشم گیرشان شد.
 
البته شمار زیادی از یهودیان شاغل در هرزه نگاری، بیشتر با انگیزه و اشتیاق کسب سود به این صنعت روی آورده بودند. درست همان گونه که همتایان آنان در هالیوود، یک کارخانه رؤیایی برای آمریکاییان و پرده سفیدی که بر روی آن تصاویر و پندارهای یهودیان ثروتمند و متنفذ آمریکا نمایش داده می شد، تهیه کرده بودند. غول ها و سلاطین پورنوگرافی هم در زمینه درک میل و سلیقه همگانی، استعداد و قریحه خود را نشان دادند. چه راهی بهتر از فراهم ساختن جوهره و خمیره مایه رؤیاها و توهمات، از طریق صنعت سرگرمی و نمایش فیلم های مستهج وجود داشت؟ بازیگران به خاطر پول به اعمال منافی عفت عمومی می پرداختند.

1-1-9-2اثرات هرزه نگاری:
از سال 1960 تحقیقاتی در زمینه تأثیرات تولید سکسی بی پرده و عریان و در معرض آنان قرار گرفتن، صورت گرفته است. این تحقیقات که بیشتر حول و حوش تولیداتی که به طور رایج در بازار تجاری امروز در دسترس عموم قرار دارند و به منظور برانگیخته شدن شهوت استفاده برندگانشان تهیه شده اند، می چرخند.(WIKIPEDIA)و تأثیر آن خصوصأدر کشورهایی که به رشد و بالندگی فرهنگی نرسیده اند بیشتر بوده هر چند اثرات مخرب آن کم و بیش در تمام جوامع به چشم می خورد.
– سه اصل مهم در این تحقیقات مورد توجه بوده است:

الف:درجه عریانی
ب:وجود خشونت
ج:وجود صحنه هایی که زن در موقعیت های پست وخوار به نمایش گذاشته شده است.
1-1-9-3ویژگی های هرزه نگاری:
– ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی
– عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق
– ارتباط هرزه نگاری بابرهنگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید