-4-2-2-5 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺮژی -5-2-2-5 اﺛﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺳﺎده ﺑﻮدن ﻗﺎب
-3-2-5 آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎر- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺳﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﻮﻻدLYP
-3-5 ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-1-3-5 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﺗﯿﮏ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه
-1-1-3-5 ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ
ز
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
40
40
43
48
50
51
56
59
60
63
69
70
73
74
74
74
77
77
80
86
88
92
92
94
95
96
98
98
101
101
101
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ
-2-1-3-5 روﻧﺪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
-3-1-3-5 ﻧﺘﺎﯾﺞ
-4-1-3-5 ﻣﺪل ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ -5-1-3-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
-2-3-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ دﯾﻮار ﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻓﻮﻻد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻓﻮﻻد ﻧﺮم
-4-5 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺮژی ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﻮﻻد LYP
-5-5 ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ و ﭘﺲ ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ
-1-5-5 ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ رواﺑﻂ اﻧﺮژی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه
-2-5-5 اﺛﺮ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی ﻧﺎزک ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭘﺲ ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ آﻧﻬﺎ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-1-6 اﺛﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی -2-6 اﺛﺮ اﻋﻀﺎی اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-3-6 اﺛﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻤﺸﯽ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-4-6 اﺛﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻤﺸﯽ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺮاﺑﯽ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪ ای
-1-4-6 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﺑﺎر ﭼﺮﺧﻪ ای -2-4-6 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻤﺸﯽ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
-3-4-6 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻤﺸﯽ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -4-4-6 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻤﺸﯽ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -5-4-6 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻤﺸﯽ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
-5-6 اﺛﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﺮ و ﺳﺘﻮن در دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی -6-6 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه
-7-6 ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻬﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ
-8-6 رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺮزه ای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی -9-6 ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-1-9-6 ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﺎ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی -2-9-6 ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﺿﺮﺑﺪری
-3-9-6 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺮش ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ و ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎ -4-9-6 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺨﺘﯽ و دوره ﺗﻨﺎوب
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
102
103
106
112
113
114
114
114
115
116
117
120
121
121
121
123
124
125
126
127
127
128
129
133
135
138
139
140
ح
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ: ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-1-7 اﺛﺮ ﺑﺎزﺷﻮ در دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی -2-7 دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﺑﺎزﺷﻮ
-3-7 اﺛﺮ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎی ﻟﺒﻪ دار در رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-4-7 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻻﻏﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎزﺷﻮ دار
-1-4-7 ﻧﺤﻮه ﻣﺪل ﺳﺎزی در ﻧﺮم اﻓﺰار و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل -2-4-7 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
-3-4-7 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻻﻏﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -4-4-7 ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
-5-4-7 ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ: ﻣﻼﺣﻈﺎت آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای در ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-1-8 ﻣﻼﺣﻈﺎت آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-2-8 ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ AISC ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-3-8 رواﺑﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
-4-8 ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﺮزه ای در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی
-5-8 اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﺎدا -6-8 ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-7-8 ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-8-8 ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ؛ ﺧﻤﺸﯽ و اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺑﺮش-ﺧﻤﺶ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ
-1-8-8 ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮش در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی -2-8-8 ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻤﺸﯽ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ
-3-8-8 ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ V-M و V-M-P در ﻣﻮرد ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-4-8-8 ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ
-5-8-8 ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ -6-8-8 ﻣﺪل ﺳﺎزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰ
-7-8-8 اﺗﺼﺎﻻت ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه در دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
-9-8 ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎزی ﻟﺮزهای اﯾﺮان
-1-9-8 ﺳﺨﺘﯽ
ط
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
142
143
144
145
146
146
148
149
149
152
155
156
156
160
163
164
165
167
169
170
172
172
173
174
175

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

178
178
178
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ
-2-9-8 ﻣﻘﺎوﻣﺖ
-3-9-8 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ی
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
182
183
184
187
188
189
191
192
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪول ﻫﺎ
ﻋﻨﻮانﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ-3-1 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی SPSW-R و SPSW-S24-3-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ SPSW دارای ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ27-3-3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ SPSW دارای ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ S229-3-4 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی SPSW دارای ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ DSW-1 و DSW-230-4-1 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ51-5 -1 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ، ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎی ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ- ﻫﻤﻪ اﻧـﺪازهﻫـﺎ81ﺑﺮﺣﺴﺐ (mm) و (N) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ-5 -2 ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ90-5 -3 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎرﮔﺬاری91-5 -4 ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ95-5 -5 اﺑﻌﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺎن در ﻣﻮرد ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ102-6-1 ﺳﺨﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ123-6-2 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ124-6-3 ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ125-6-4 ﺟﺬب اﻧﺮژی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ126-6-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺨﺘﯽ و دوره ﺗﻨﺎوب ﺳﺎزه اوﻟﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻘﻮﯾﺖ140-7-1 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ148-7-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻻﻏﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ149-8 -1 ﺿﺮاﯾﺐ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ161ﻧﯿﺮوی ﻟﺮزه ای-8 -2 ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽﻓﻮﻻدی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻧﯿﺰ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی163ﻟﺮزه ای (ﻣﻘﺎدﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﺪول؛ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽﺗﻮﺳﻂ آﺳﺘﺎﻧﻪ- اﺻﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ)
-8 -3 ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
164
ﮐﺎﻧﺎدا و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی R ﺑﻪ ازای اﯾﻦ ﻣﻮارد
ک
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ
ﻋﻨﻮان
-2-1 ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی -2-2 اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻧﻮاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ SPSW
-2-3 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﻧﻮاری و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ(دراﯾﻮر در ﺳﺎل (1998 -2-4 ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﻧﻬﺪام SPSW دارای ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ
-2-5 دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ و دو ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺪاﻋﯽ -2-6 ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت
ﻓﻮﻻدی در داﺧﻞ آن (آﺳﺘﺎﻧﻪ- اﺻﻞ در ﺳﺎل (2000
-2-7 دو ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﺎری (a) ﺗﻮرﺑﺮن در ﺳﺎل 1983 و (b) رﺿﺎﯾﯽ در ﺳﺎل 2000
-3-1 ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﯿﺎن SPSW و ﺗﯿﺮ ورق ﻃﺮه ای
-3-2 ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی SPSW-R و SPSW-S و ﺟﺰﺋﯿﺎت دو ﻧﻮع از اﺗﺼﺎﻻت ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن
-3-3 ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ، ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی دوﺧﻄﯽ و ﺳﻪ ﺧﻄﯽ اوﻟﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ازﻧﻤﻮﻧﻪ
SPSW-R
-3-4 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ، ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی دوﺧﻄﯽ و ﺳﻪ ﺧﻄﯽ اوﻟﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪSPSW-S
-3-5 ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻤﻮﻧﻪ SPSW دارای ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ
-3-6 ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ و ﻣﻨﺤﻨﯽ دوﺧﻄﯽ اوﻟﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ SPSW -3-7 ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻤﻮﻧﻪ SPSW دارای ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ
-3-8 ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ و ﻣﻨﺤﻨﯽ دوﺧﻄﯽ اوﻟﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ SPSW دارای ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ
-3-9 ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻤﻮﻧﻪ S2
-3-10 ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ و ﻣﻨﺤﻨﯽ دوﺧﻄﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ S2
-3-11 ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی DSW-1 و DSW-2 (ﺧﺮازی) -3-12 ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی دوﺧﻄﯽ و ﺳﻪ ﺧﻄﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ DSW-1 -3-13 ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی دوﺧﻄﯽ و ﺳﻪ ﺧﻄﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ DSW-2 -3-14 ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ و ﻣﻨﺤﻨﯽ دوﺧﻄﯽ ﻗﺎب ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮSF
-4-1 ﻣﺪل ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﻣﻌﺎدل ﻃﺒﻘﻪ
-4-2 ﻣﺪل ﻧﻮاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ -4-3 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺪل ﻧﻮاری (ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دراﯾﻮر درﺳﺎل (1997
-4-4 ﻣﺪل ﻧﻮاری SPSW ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ و دارای اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎده ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن -4-5 دﯾﺎﮔﺮام آزاد ﻧﺎﺣﯿﻪ 1
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
12
13
14
14
18
19
20
22
24
25
26
27
27
28
29
29
30
31
31
32
33
40
40
42
43
44
ل
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ
ﻋﻨﻮان
-4-6 دﯾﺎﮔﺮام آزاد ﻧﺎﺣﯿﻪ 2
-4-7 دﯾﺎﮔﺮام آزاد ﻧﺎﺣﯿﻪ 3
-4-8 ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ SPSW ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ
-4-9 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی اﻧﻬﺪام در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی
-4-10 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﭘﻮش- اوور ﺑﻪ ازای ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﺑﻌﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت -4-11 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ اﺑﻌﺎدی -4-12 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻮش- اوور
-4-13 ﻃﺒﻘﻪ دروﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺠﺰا ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ -4-14 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺪل: ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻗﺎب؛
ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﻪ، و اﺛﺮات ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻧﻞ
-4-15 دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی:{a} ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ {b} ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺷﯽ {c} ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺷﯽ- ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻻت ﮔﯿﺮدار و ﻣﻔﺼﻠﯽ{d} ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﻤﺸﯽ- ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻻت ﮔﯿﺮدار و ﻣﻔﺼﻠﯽ
-4-16 ﻃﺮه ﻋﻤﻮدی دارای ﺑﺎرﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮده
-4-17 ﻣﺪل ﮔﺴﺴﺘﻪ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ 5 -1 راﺑﻄﻪ ﻣﻔﺮوض ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺶ و ﮐﺮﻧﺶ در ﻣﻮرد ﻓﻮﻻد ﻧﺮﻣﻪ
– 5 -2 ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزی ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺎﻧﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ -5 -3 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺻﻠﺒﯿﺖ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ و
اﻋﻀﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ – 5 -4 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﺑﺎر- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه
-5 -5 ﻣﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ – 5 -6 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ -5 -7 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎ
-5 -8 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺪل (a) دارای اﻋﻀﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺿﻌﯿﻒ
– 5 -9 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺪل (b) دارای اﻋﻀﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ
-5 -10 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺪل (c) دارای اﻋﻀﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﻮی
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
45
45
46
49
53
53
55
57
58
61
62
63
74
74
75
76

76
77
78
78
79
79
م
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ
ﻋﻨﻮان
– 5 – 11 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی 1 ﺗﺎ 16 -5 -12 اوﻟﯿﻦ ﻣﺪ ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ دو ﻣﺪل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ
(a) – 5 -13 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺳﻪ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ (b) -5 -13 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺳﻪ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ (c) -5 -13 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺳﻪ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ -5 -14 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﭘﻮش ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺪل ﻫﺎی 1 ﺗﺎ 6 -5 -15 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﭘﻮش ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺪل ﻫﺎی 7 ﺗﺎ 9 – 5 -16 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﭘﻮش ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺪل ﻫﺎی 10 ﺗﺎ 12 -5 -17 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﭘﻮش ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺪل ﻫﺎی 13 ﺗﺎ 15 -5 -18 اوﻟﯿﻦ ﻣﺪ ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ – ﻣﺪل 16 -5 -19 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﭘﻮش ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺪل 16
-5 -20 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻨﺶ- ﮐﺮﻧﺶ ﻓﻮﻻد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -5 -21 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت
ﻓﻮﻻدی -5 -22 ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره 1 و 2
-5 – 23 ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره 3 ﺗﺎ 5 -5 -24 ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آزﻣﺎﯾﺶ
-5 – 25 رﻓﺘﺎر ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ: (a) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ، (b) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره دو، (c) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ، (d) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر و (e) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ
-5 -26 ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ: (a) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ، (b) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ
-5 – 27 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺨﺘﯽ: (a) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره 1 و 2 و (b) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره 5 -3 – 5 -28 رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﻮﻻد LYP و ﺗﯿﺮ و
ﺳﺘﻮن: (a) رواﺑﻂ ﮐﺮﻧﺶ- ﺑﺎر و (b) رواﺑﻂ ﮐﺮﻧﺶ- زاوﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ -5 -29 اﻧﺮژی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه: (a) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره ﻫﺎی 1و 2؛ (b) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره
3 ﺗﺎ 5
-5 -30 ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ: (a) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره 1 و 2، (b) ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎره 3 ﺗﺎ 5
-5 -31 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪل دو ﻧﯿﺮوﯾﯽ -5 – 32 ﻣﺪل ﻧﻮاری دو ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه
-5 – 33 ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ: (a) ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎن وﻗﺎب دارا ی اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻔﺼﻠﯽ، (b) ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻔﺼﻞ
ن
ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
81
82
82
83
83
83
84
84
85
86
86
88
89
89
90
90
91
92
93
94
96
98
99
100
101
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ
ﻋﻨﻮانﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ-5 – 34 ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ103-5 – 35 ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ SW1 و SW13104-5 – 36 ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ SW2 و SW14104-5 – 37 ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ SW3 و SW15105-5 – 38 ﻧﺤﻮه وﻗﻮع ﮐﻤﺎﻧﺶ در ﺻﻔﺤﻪ در ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری106(a) -5 -39 ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺮﺷﯽ دارای ﻗﺎب ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻔﺼﻠﯽ، (b) ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ107ﺗﺌﻮری-5 -40 ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻔﺮوض در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎن: (a) ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ، (b) ﻣﯿﺪان107ﮐﺸﺸﯽ، (c) ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ، (d) اﻣﺘﺪادﻫﺎی ﻗﻄﺮی ﭘﺎﻧﻞ(a) -5 -41 ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﺳﺘﻮن ﻫﺎی دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ، (b) ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ111ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮای ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ-5 -42 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی113SW1 و SW13-6-1 ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ دراﯾﻮر117-6-2 ﻣﺪل ﻋﺪدی ﻃﺒﻘﻪ اول ﻧﻤﻮﻧﻪ دراﯾﻮر117-6-3 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺪل ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﯾﮑﻨﻮا118-6-4 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 4/54 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ118-6-5 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 6 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ119-6-6 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 8 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ119-6-7 وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺮژی در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ119-6-8 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ122-6-9 دﯾﺎﮔﺮام ﻫﺎی ﭘﻮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ122-6-10 ﻧﻤﻮدار ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ SP123-6-11 ﻧﻤﻮدار ﺑﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ SP124-6-12 ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ SP124-6-13 ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮ ﺣﺴﺐ SP125-6-14 ﻧﻤﻮدار ﺟﺬب اﻧﺮژی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ SP126-6-15 ﻣﺪل ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﻣﻌﺎدل و ﻣﺪل ﻧﻮاری133-6-16 ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎب و دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی135-6 -17 ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺪف (ﺗﺮﮐﯿﺐ دﯾﻮار%60 ﺑﺎﻗﺎب ﻗﺒﻠﯽ)136
س
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ
ﻋﻨﻮانﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ- 6 -18 ﻣﻨﺤﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻗﺎب ﺗﻨﻬﺎ؛ ﻣﺠﻤﻮع دو دﯾﻮار؛ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎب و دﯾﻮار و ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ137-6-19 ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﺎزه در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺪف (ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﺿﺮﺑﺪری-139ﻃﺮح دوم)-6 -20 درﺻﺪ ﺑﺮش ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎب و دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی (راﺳﺖ) درﺻﺪ ﺑﺮش140ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎب و ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی(ﭼﭗ)-7-1 ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﺷﻮی داﯾﺮه ای ﺑﺎ ﻗﻄﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض ﭘﺎﻧﻞ143-7-2 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﺷﻮ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ در دﯾﻮارﻫﺎی145ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-7-3 ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮوﻧﯿﻮ و وﯾﺎن147-7-4 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺰای ﻣﺤﺪود147-7-5 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ148-7-6 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ روش ﻧﻈﺮی و ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺪود148-7-7 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺷﻮدار ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ149-7-8 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ150-7-9 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺷﻮدار ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 10 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ150-7-10 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 10 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ150-7-11 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺷﻮدار ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ15 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ151-7-12 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 15 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ151-7-13 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﻻﻏﺮی152-7-14 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﻻﻏﺮی152-7-15 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﻻﻏﺮی153-7-16 ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺮژی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﻻﻏﺮی153-8 -1 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ دو ﮔﺎﻧﻪ157-8 -2 ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺘﺎری دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی166-8 -3دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺟﺎری ﺷﺪﮔﯽ ﺑﺮﺷﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯿﺪان ﮐﺸﺸﯽ166-8 -4 ﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ169-8-5 اﺗﺼﺎل دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ174-8 -6 ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه176-8 -7 دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی دارای shop welded- field bolted177-8 -8 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﯿﺮو- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎ و اﺟﺰای ﻓﻮﻻدی180-8 -9 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺮﺧﺶ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ181
ع
ﭼﮑﯿﺪه:
اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﻮارﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺗﺤﺖ اﺛـﺮ ﺑـﺎر ﻟـﺮزه ای و ﻃﺮاﺣـﯽ ﻟـﺮزه ای آن را اراﺋـﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺤﺚ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔـﺰارش ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺟـﺎﻧﺒﯽ و ﺳـﺨﺘﯽ ﺳﺎزهﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑـﺘﻦ ﻣـﺴﻠﺢ و ﻓﻮﻻدی ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ. در ﺳﺎل 1970 ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺳﺎزه، دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣﻘـﺎوم ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻟﺮزهﺧﯿﺰی ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ژاﭘﻦ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ.
اﺑﺘﺪا، ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻪ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی در آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺧﻼﺻـﻪای از رﻓﺘـﺎر دﯾـﻮار ﺑﺮﺷـﯽ ﻓـﻮﻻدی ﺗﺤـﺖ ﺑﺎرﭼﺮﺧـﻪای در آزﻣﺎﯾـﺸﮕﺎه ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻟـﺰهﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ اراﺋﻪﺷﺪهاﺳﺖ. در اداﻣﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ، آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ(ﮐﺪﻫﺎی) ﺟﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓـﻮﻻدی اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺘﻮ ﻓﺎﮐﺘﻮرR و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزهای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷـﯽ ﻓـﻮﻻدی اﺳـﺖ.در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﮑﺎر رود، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷـﮑﻞ ﭘـﺬﯾﺮی ﺑﯿـﺸﺘﺮ، اﻗﺘـﺼﺎدیﺗـﺮ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻟـﺮزهای ﺑﻬﺘﺮی را ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪادی از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﻮار ﺑﺮﺷـﯽ ﻓـﻮﻻدی ﮐﺎرآﻣـﺪ و اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑﻬﻤـﺮاه ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
1
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟـﻪ و ﺑـﺎد ﺑﺎﺷـﺪ وﺟـﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻘﺎوم در آن ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﺑﺨﺼﻮص، از ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻌﻤﺎری و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. از ﻣﺘـﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻗﺎﺑﻬـﺎی ﺧﻤـﺸﯽ، ﻗﺎﺑﻬـﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨـﺪی ﺷـﺪه، دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ای اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻗﺎﺑﻬﺎی ﺧﻤﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎ ﺣﺪود 20 ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨـﺪﺗﺮ از 40 ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮐـﻢ در ﻣﺤـﯿﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﮐـﺎراﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﻗﺎﺑﻬـﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨـﺪی ﺷـﺪه و دﯾﻮارﻫـﺎی ﺑﺮﺷـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻋﻤﻮﻣـﺎً در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎ 40 ﻃﺒﻘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ، ﻗﺎﺑﻬﺎی ﺧﻤﺸﯽ و ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑـﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﮑﺎرﻣﯿﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﺮ دو ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺷـﺪه و ﺑـﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ، رﻓﺘـﺎر ﮐﻠـﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﺎد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨـﺪ در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰی ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘـﻦ ﺑﮑـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ.اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮ ﺗﺎ ﺣـﺪود 50 درﺻـﺪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﯾﯽ در ﻣـﺼﺮف ﻓﻮﻻد را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﺋﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺎده ﺑـﻮده و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧـﻪ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻـﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاﺋﯽ و ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و رﻓﺘﺎر ﺑﺮای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻨـﯽ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺳـﺎزه ﻫـﺎی ﻓـﻮﻻدی ﺑﻠﮑـﻪ در ﺳـﺎزه ﻫـﺎی ﺑﺘﻨـﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬﮐﻮر از ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧـﻮب ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫـﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨـﺪﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰCBF و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ EBF ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاﺋﯽ، ﮐﺎراﺋﯽ و رﻓﺘﺎری ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪ ﺑـﻮده و در ﺑـﺴﯿﺎری ﻣـﻮارد ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﯿﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺷﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﮐﻪ X ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺷﻮ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از آن، ﮐﺎراﺋﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی آن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫـﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨـﺪی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﻌﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺗـﺼﺎﻟﺖ ، ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻬﺘـﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻬﺎ و اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎ ﮐﻪﻣﻌﻤﻮﻻً در آﻧﻬﺎ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﺑـﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺷﺪه و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و رﻓﺘـﺎر ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑﺨـﺼﻮص در ﻣﺤـﯿﻂ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
2
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺗﺮاز ﮐـﻒ ﺗﯿﺮﻫـﺎ را ﻗﻄـﻊ ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﯾـﮏ دﻫﺎﻧـﻪ ﭼﻬﺎرﮔﻮش را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮﻻدی ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯿﻦ ﺗﯿﺮﻫـﺎ وﺳـﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﯿﺮدار و ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺳـﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻤﺎﻧﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮﻻدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
3
ﻓﺼﻞ اول
ﮐﻠﯿـﺎت
4
-1-1 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی
اﺳﺎس اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﮐﻪ در 15 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﯿﺪان ﮐﺸﺶ ﻗﻄﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻤﺎﻧﺶ ورق ﻓﻮﻻدی در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻋﻠﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
– ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد
– ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ
– ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارﻫﺎ
– ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻻ
– ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ و اﺗﻼف ﻓﻀﺎﻫﺎ
– ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات در آﯾﻨﺪه
دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ؛ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی، ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮ، دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻨﯽ و ﻏﯿﺮه، ﺳﺨﺘـﯽ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آﻧـﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﺎﮔﺮام ﺑﺎر- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت:
( 1-1 )
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، ﺳﺨﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﺷﯿـﺐ ﻗﺴﻤـﺖ ﺧﻄـﯽ ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﺑﺎر-ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، ﺳﺨﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
· اﺛﺮات
· آﺳﯿﺐ دﯾﺪن اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای
· ﺣﻔﻆ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم ﺣﺴﺎس در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص
· ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز در ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻬﺪام ﺳﺎزه ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی زﯾﺎد، اﻋﻀﺎی ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺟﺪی ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﺗﺮﺳﯿﻢ دﯾﺎﮔﺮام ﺑﺎر- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﺮﺷﯽ ورق ﻓﻮﻻدی ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ :
§ رﻓﺘﺎر ورق ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻻﺳﺘﯿﮏ وﮐﺎﻣﻼً ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
5
§ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺻﻠـﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺘـﻮان از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﮑﻞ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺷﯽ ورق ﻓﻮﻻدی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺘﻮان ﻓﺮض ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﺸﺸﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﮐﻤﺎﻧﺶ ورق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ورق را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
§ ورق ﻓﻮﻻدی دارای اﺗﺼﺎل ﺳﺎده ﺑﺎ ﻗﺎب اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
§ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺪان ﮐﺸﺸﯽ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺎور ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت در اﺛﺮ ﻣﯿﺪان ﮐﺸﺸﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
§ ﺑﺘﻮان از اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻤﺶ ﺑﺮ روی ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ ورق ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد.
از ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ زﯾﺎد، دﻗﺖ ﺑﺎﻻ، ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن زﯾﺎد، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ، ﻧﺼﺐ و ﺳﺎﺧﺖ آﺳﺎن، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ؛ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب، دارا ﺑﻮدن ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺎﻻ، اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺑﺎزﺷﻮ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از آﻧﻬﺎ، رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ؛ ﺟﺬب اﻧﺮژی ﺑﺎﻻ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻨﺸﻬﺎ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻋﻠﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی را ﻣﯽ ﺗﻮان، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ؛ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارﻫﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻻ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ و اﺗﻼف ﻓﻀﺎﻫـﺎ، اﻣﮑـﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺷﻤﺮد. ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺳﺎزه ای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﻮارﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮدی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﯿﺮورق ﻃﺮه ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی آن؛ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫــﺎی آن و ورق ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟــﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﮔﯿﺮدار ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﯿﺮ ورق ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﺑﺎل ﻫﺎ در آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ، در دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮی ﺑﻮدن ﺳﺘﻮن ﻫﺎ؛ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺑﯽ را در ﺑﺎرﺑﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ وﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﯾﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﺟﺬب اﻧﺮژی، ارﺗﻌﺎش را ﻣﯿﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭘﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر، ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﺎﻧﺶ در ﺻﻔﺤﻪ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ و ﮐﻤﺎﻧﺶ ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ورق ﻓﻮﻻدی ﺑﺮای ﺟﺬب اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﯽ رود، دارای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و دﭼﺎر ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻧﺸﻮد.
در روش ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل اﺟﺮاﯾﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﻢ از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ورق ﻧﺎزک ﯾﺎ ﺿﺨﯿﻢ، دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی دارای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزﺷﻮ و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ آﻧﻬﺎ، ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎب و ورق ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه و اﻧﺪر ﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی از
6
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮاح ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ آن در روش ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
-2-1 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی
در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺴﺘـﻢ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫـﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﻬـﺎرﺑﻨﺪﻫﺎی ﺿﺮﺑـﺪری ﻻﻏﺮ، ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎی ﺿﺮﺑﺪری ﻻﻏﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد ﯾﮑﺴﺎن،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎی ﺿﺮﺑﺪری ﭼﺎق ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدد، اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺣﺪود %70 و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن در ﺣﺪود %15 ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎی ﺿﺮﺑﺪری ﭼﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-3-1 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺎزه ای
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی، اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺗﺼﺎل ورق ﺑﺎ ﻗﺎب اﻃﺮاف (ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی) و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻨﺶ در ورق ﻓﻮﻻدی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮب ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب اﻧﺮژی آن ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-4-1 ﻣﺨﺘﺼﺮی از روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ
در ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی، ورق ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﯿﻠﻪ ﻣﻮرب ﮐﺸﺸﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺎﻟﯿﺰ وﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ روش ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ورق ﻓﻮﻻدی ﻧﺎزک ﺑﻮده و ﺑﺮای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺿﺨﯿﻢ ﯾﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ دارای ﺑﺎزﺷﻮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﯿﭻ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در روش ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ورق ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﯿﻠﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ ﻟﺬا ﻗﺎب و ورق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎزیﺗﻮاﻣﺎً آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
روش دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻢ از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ورق ﻧﺎزک ﯾﺎ ﺿﺨﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺎزﺷﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎب و ورق ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و اﻧﺪرﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در روش ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎب و ورق ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و اﻧﺪرﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ، ﻃﺮاح اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﻀﺎوت ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
7
ﻓﺼﻞ دوم
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ
8
-1-2 ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:
– ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺪرال ﮐﻮرت ﻫﺎوس در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ1 در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 23 ﻃﺒﻘﻪ و دارای ارﺗﻔﺎع 350 ﻓﯿﺖ
– ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻠﻤﺎر2 در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 6 ﻃﺒﻘﻪ
– ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ51 ﻃﺒﻘﻪ در ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﻪ در آن، دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
· ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن20 ﻃﺒﻘﻪ ﻧﯿﭙﻮن3 در ﺗﻮﮐﯿﻮ:
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﯽ،ﺻﺮﻓﺎً دارای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﻮده و در ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی، دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ ﻓﻮﻻدی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻧﻮع ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و دارای ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
· ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 6 ﻃﺒﻘﻪ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ، ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ:
در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺎر ﺛﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻗﺎب ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻮﻻدی و ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ در دو ﻃﺒﻘﻪ اول و دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورﻗﻬﺎی ﻓﻮﻻدی در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. دﯾﻮارﻫﺎ دارای ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺎﻧﻠﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی دارای اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤـﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــــﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺘــﻮﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﯿﺮﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ دارای ﻣﻘﺎﻃﻊ دوﺑﻞ ﻧﺒﺸﯽ ﺟﻮش ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮﻻدی، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ دادن ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺟﻌﺒﻪ ای؛ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
· ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری 35 ﻃﺒﻘﻪ در ﮐﻮﺑﻪ4 ، ژاﭘﻦ:
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ای در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دو ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎب ﻫﺎی ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮ ﻓﻮﻻدی و دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ در ﺳﻪ ﺗﺮاز ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ زﻣﯿﻦ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮده و در ﻃﺒﻘﺎت اول و دوم، دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ و در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ؛ دﯾﻮارﻫﺎی از ﻧﻮع دﯾﻮارﻫـﺎی ﺑﺮﺷـﯽ ﻓﻮﻻدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﺟﯿﺘﺎﻧﯽ5 در ﺳﺎل 1996 ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺟﺰﺋﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﺎﻧـﺶ ﻣﻮﺿﻌـﯽ دﯾﻮارﻫـﺎی ﺑﺮﺷـﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﻮده
1. United States Federal Courthouse2. Sylmar3. Nippon Steel Building4.Kobe
5 . Fujitani
9
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه در ﻃﺒﻘــﻪ 26 ام و ﻧﯿــﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان 225 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎﻟﯽ و 35 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در اﻣﺘﺪاد ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی ﻏﯿﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺮم در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺮازﻫﺎی 24 ام و 28 ام ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ درون ﻃﺒﻘﻪ در ﺣﺪود % 1/7 در ﺗﺮاز 29 ام ﻗﺎب ﺷﻤﺎﻟﯽ- ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
· ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 51 ﻃﺒﻘﻪ ﺷﯿﻨﺠﻮﮐﻮ ﻧﻮﻣﻮرا1در ﺗﻮﮐﯿﻮ ﮐﻪ در آن از ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷـﯽ ﻓﻮﻻدی در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ در اﻃﺮاف آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ، ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و راﯾﺰرﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
· ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن50 ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎﯾﺖ رﯾﺠﻨﺴﯽ2 در ﺗﮕﺰاس ﮐﻪ در آن در ﺟﻬﺖ ﻋﺮض ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎد از ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
· ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اوﻟﯿﻮ وﯾﻮ3 در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮐﻪ در ﺳﺮی اول ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در دو ﻃﺒﻘﻪ اول آن از ﻗﺎب ﻫﺎی ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮ و در ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻی آن از ﺗﺮﮐﯿﺐ
دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ و ﻗﺎب ﻫﺎی ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎن ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺳﻘﻮط ﺗﻌــﺪادی از ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ، ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮاﺑﯽ در زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪی از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮار و ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺳﺎزه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد و دارا ﺑﻮدن ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎب ﻫﺎی ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮ، ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪ.
· ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی 54 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻧﮏ وان ﻣﻠﻮن4در ﭘﯿﺘﺰﺑﺮگ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ
· ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 25 ﻃﺒﻘﻪ در ادﻣﻮﻧﺘﻮن5 ﮐﺎﻧﺎدا
· ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 32 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺮ ﻫﺎچ ﻫﺎوس6 در آﻟﻤﺎن
· ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 15 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯽ- اچ ﻣﺎﻓﯿﺖ7 در ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎ
· ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﯾﺎﻟﺘﯽ اورﮔﺎن8 واﻗﻊ در ﺳﺎﻟﻢ در اﻣﺮﯾﮑﺎ
از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﯾﻮارﻫـــﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷــﺪه اﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﭼﺎرﻟﺴﺘﻮن9 اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺳﮑﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن از ﻧﻮع ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮده و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ از ﻧﻮع دال ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻧﻮع ﻗﺎب ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
4. One Melon3. Olive View2. Hyaat Regency Hotel1. Shinjuku Nomura Building9.Charlston8. Oregon State Library7. C-H Maffit6. Bayer-Hochhaus5. Edmonton
10
دﯾﻮارﻫﺎی اﻃﺮاف ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺑﺎر ﺑﺎد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﻼل در ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن؛ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ و اﺗﻼف ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در آﯾﻨﺪه در ﺻﻮرت ﻟﺰوم؛ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻨﯽ ارﺟﺤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
-2-2 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی
ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی (SPSW) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی ﻋﻤﻮدی ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎی اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪه و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻮد اﺗﺼﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، و در داﺧﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﺎﻧﻪ در ﮐﻞ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎزه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دﯾﻮار ﻃـﺮه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد . دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭼﺮﺧﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺨﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻬﻼک ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺮژی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. دارا ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﺳﺘﻬﻼک ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻣﻦ1 و ﺑﺮوﻧﯿﻮ2 در 2003a، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻟﺮزه ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﺗﺼﺎﻻت ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن در دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورﻗﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎده و ﯾﺎ از ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻤﺎن ﮔﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ AISC در ﻧﺴﺨﻪ 2005 آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان:
2005)،2005 AISC Seismic Provisions for Structural Steel Buildings(AISC
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ در اﻣﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪی ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻮار ﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ رﺧﺪاد ﮐﻤﺎﻧﺶ ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻧﻮع ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﺑﺎرﮔﺬاری دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺲ ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻧﺎزک را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﭼﻮن ﺗﻮرﺑﺮن3، ﮐﻮﻻک4 و ﻣﻮﻧﺖ ﮔﻮﻣﺮی5 در ﺳﺎل 1983 و ﺗﯿﻤﻠﺮ6 و ﮐﻮﻻک در ﺳﺎل1983 ، ﺗﺮوﻣﭙﻮش7 و ﮐﻮﻻک در ﺳﺎل 1987، دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮری-
ﻗﻤﯽ8 و روﺑﺮﺗﺰ9 در ﺳﺎل 1992، دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮری- ﻗﻤﯽ و روﺑﺮﺗﺰ در ﺳﺎل 1992، ﮐﺎﺳﺲ10 ، اﻟﻐﺎﻟﯽ11 و ﭼـﻦ12
در ﺳﺎل 1993 ، اﻟﻐـﺎﻟﯽ ، ﮐﺎﺳـﺲ و دﯾـﻮ13 در ﺳﺎل 1993 ، دراﯾـﻮر14،ﮐـﻮﻻک ، ﮐﻨـﺪی15 و5. Montgomery4 . Kulak3. Thorburn2. Bruneau1. Berman10. Cassese9. Roberts8. Sabouri-Ghomi7. Tromposch6. Timler15. Kennedy14. Driver13. Du12. Chen11.Elgaaly
11
اﻟﻮی1 در ﺳﺎل 1998 ، اﻟﻐﺎﻟـﯽ و ﻟﯿﻮ2 در ﺳﺎل 1997، اﻟﻐﺎﻟﯽ در ﺳـﺎل 1998، رﺿﺎﯾﯽ3 در ﺳﺎل 1999، ﻻﺑﻞ4، ﭘﺮﯾﻮن5 ، وﻧﭽﻮرا6 و رﺿﺎﯾﯽ در ﺳﺎل 2000، ﺑﺮﻣﻦ و ﺑﺮوﻧﯿﻮ در ﺳﺎل2003 ، وﯾﺎن 7و ﺑﺮوﻧﯿﻮ در ﺳﺎل 2004، ﺑﺮﻣﻦ و ﺑﺮوﻧﯿﻮ در ﺳﺎل (2004 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮐﺎﻧﺎدا:
Canadian Standards Association steel design standard CAN/CSA S16-01
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی را ﮐﻪ ﮐﻤﺎﻧﺶ در اﺛﺮ ﺑﺮش (ﮐﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮﺷﯽ) را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯿﺪان ﮐﺸﺸﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد (CSA،(. 2001
ﺷﮑﻞ -2-1 ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاردی ﭼﻮن:
اﺛﺮ ﺳﺎده ﺑﻮدن اﺗﺼﺎﻻت ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺻﻠﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺗﺼﺎﻻت روی رﻓﺘﺎر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺳﺲ در ﺳﺎل 1993 ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮری- ﻗﻤﯽ و روﺑﺮﺗﺰ در ﺳﺎل 1992 و رﺿﺎﯾﯽ در ﺳﺎل 1999، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ وﺟﻮد ﺳﻮراخ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺒﻮری- ﻗﻤﯽ و روﺑﺮﺗﺰ در ﺳﺎل 1992، وﯾﺎن و ﺑﺮوﻧﯿﻮ در ﺳﺎل 2004 ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻻد دارای ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﻮﻻد از ﻧﻮع Light-Gauge Steel و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺎن و ﺑﺮوﻧﯿﻮ در ﺳﺎل 2004، ﺑﺮﻣﻦ و ﺑﺮوﻧﯿﻮ در ﺳﺎل 2005 ، و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭽﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻐﺎﻟﯽ در ﺳﺎل 1998 اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﻣﺪل ﺳﺎزی اﺟﺰای ﻣﺤﺪود دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻐﺎﻟﯽ در ﺳﺎل 1993 و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ دراﯾﻮر در ﺳﺎل 1998 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید