مقالات و پایان نامه ها

b (1654)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده کشاورزي گروه آموزشي مديريت کشاورزي پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: مهندسي کشاورزي گرايش: مديريت کشاورزي عنوان: ارزيابي تمايل به پرداخت خانوارهاي شهري گيلاني براي برنج ارگانيک ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1655)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشکده علوم پايه، گروه زيست شناسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.) گرايش زيست شناسي جانوري عنوان پايان نامه: بررسي اثر حفاظتي عصاره الکلي يونجه (Medicago sativa) بر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1656)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده ي علوم انساني گروه زبان و ادبيّات فارسي پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد عنوان: تضاد دين و عرفان در ديوان حافظ استاد راهنما: دکتر جهاندوست سبزعلي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1657)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشكده مديريت -گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد) M.A) گرايش: مالي عنوان: امکان سنجي اجراي بودجهريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1658)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت گروه تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي شهري گروه جغرافياي انساني پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM. A) ) رشته: جغرافيا و برنامه ريزي شهري موضوع: سازماندهي مکاني – فضايي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1648)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( MA ) رشته : مديريت بازرگاني گرايش : مالي عنوان : سنجش رضايت موديان مالياتي حقيقي از خدمات سازمان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1649)

دانشگاه علوم پزشکي تبريز دانشکده پرستاري و مامايي تبريز پاياننامه: جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد پرستاري (گرايش آموزش پرستاري داخلي جراحي) عنوان: ماهيت اميد و ارتباط آن با حمايت اجتماعي و حمايت پرسنل درماني در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1650)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي در ماني قزوين دانشكده بهداشت پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني عنوان رابطه مديريت دانش و خلاقيت در مراکز آموزشي و ادامه مطلب…

By 92, ago