مقالات و پایان نامه ها

b (770)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : مديريت ورزشي عنوان : آزمون مدل مفهومي تاثير بين انگيزه ورزشي با نگرش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (771)

دانشگاه خوارزمي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي پاياننامه جهت اخذ درجهي کارشناسي ارشد روانشناسي باليني اثر تعديل کنندگي راهبردهاي مقابله اي و حمايت هاي اجتماعي در رابطه با کيفيت زندگي ، نشانگان روانشناختي و سبک ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (772)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات شاهرود پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي گرايش: مالي عنوان: ارزيابي نقش سبک رهبري و فرهنگ سازماني در شکل گيري سکوت سازماني استاد ادامه مطلب…

By 92, ago