مقالات و پایان نامه ها

b (1651)

واحد بين الملل پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي جلب ثالث به کوشش: زهرا پروانه سنگري استاد راهنما: دکتر سيروس حيدري اسفند 1392 به نام خدا اظهار نامه اينجانب زهرا پروانه سنگري (909009) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1652)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده مديريت گروه حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: حسابداري عنوان: بررسي ارتباط بين متغيرهاي عدم اطمينان در جريان وجه نقد، ترکيب سرمايه، فرصت هاي سرمايه گذاري ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1633)

مقدمه ما اكنون در زماني زندگي مي كنيم كه تمام چيزها بسرعت درتغييرند و باورها، نظرات و عقايد مربوط به ماهيت كودكان از آن مستثني نيستند، ولي امروزه، مثل هميشه والدين تأثير قابل توجهي در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1644)

صورتجلسه دفاع دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده حسابداري و مديريت پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد “M.A” رشته: مديريت بازرگاني گرايش: داخلي عنوان: بررسي تأثيرعوامل مؤثر برقصد مشتريان در استفاده از بانکداري موبايلي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1634)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبات فارسي (M.A) عنوان: مقايسه انديشههاي احمد غزالي در سوانح العشاق با مثنوي معنوي مولوي استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1645)

دانشگاه گيلان پرديس دانشگاهي پايان‏نامه کارشناسي ارشد پهنه بندي و پيش‌بيني وقوع زمين لغزش با استفاده از GIS از: رضا امين عطايي استاد راهنما: دکتر اميرهوشنگ نظاميوند چگيني ارديبهشت 1393 پرديس دانشگاهي گروه عمران گرايش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1646)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان گروه زراعت پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc) زراعت عنوان بررسي اثر تنش خشکي بر عملکرد و برخي صفات کيفي سه اکوتيپ گياه دارويي انيسون (Pimpinella anisum L.) استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1636)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تحصيلات تکميلي پرديس هرمزگان پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته : مديريت آموزشي عنوان: بررسي عوامل موثر بر ميزان اثربخشي آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان استاد ادامه مطلب…

By 92, ago