پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1928)

تاریخ و امضاءبسمه تعالیدر تاریخ: 28/11/1393 دانشجوی کارشناسی ارشد آقای/ خانم امید غنمی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمرهبحروفو با درجه عالیمورد تصویب قرار گرفت. امضاء استاد راهنما: بسمه تعالیدانشکده حقوق و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (1929)

گفتار اول: مفهوم پیشگیری و تعدیل گرایشهای مجرمانه17بند اول: تعریف عام19بند دوم: تعریف خاص20گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم22بند اول: پیشگیری بر اساس معیار ذهن24بند دوم: پیشگیری عمومی و اختصاصی25بند سوم: پیشگیری فعال و انفعالی27بند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (1930)

1ـ1ـ3ـ3ـ فضیلت و اهمیت توبه 271ـ1ـ3ـ4ـ اقسام توبه ………………………………………………………………………………………….. 291ـ1ـ3ـ5ـ جایگاه توبه در قرآن. 301ـ2ـ مستندات، شرایط توبه و مباحث پیرامون آن 321ـ2ـ1ـ احکام و مستندات توبه 321ـ2ـ1ـ1ـ قرآن 321ـ2ـ1ـ2ـ روایات 341ـ2ـ1ـ3ـ اِجماع 341ـ2ـ1ـ4ـ عقل ادامه مطلب…

By 92, ago