دانشگاه آزاد اسلامي
واحد گرمسار
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد مديريت آموزشي
عنوان
بررسي و مقايسه رضايتمندي دانش آموزان، اولياء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظري دخترانه هيات امنايي و مدارس عادي در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران
استاد را هنما
دکتر ناصر عباس زاده
استا د مشاور
دکتر نادر سليماني
نگارش
مريم ابوالحسني
تابستان 89

Title :
A survey and comparison of students , parents , and school personels satisfaction from the performance of girls theoretical intermediate schools both board of thrustees and ordinary systems in number six educational zone of Tehran city .
” من لم يشکرالمخلوق لم يشکرالخالق ”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدير و تشکر
تقديم به آنان که درراه اعتلاي علمي ايران از هيچ کوششي دريغ نمي ورزند و با تشکر ازاستاد محترم جناب آقاي دکتر عباس زاده به خاطر زحمات بي دريغتان در امرراهنمايي و تدريس از شما کمال تشکر رادارم و براين اعتقادم که همواره انديشه هاي علمي ونظرات محققا نه شما راهگشاي آينده مان خواهد بود .
همچنين از مشاورت ها و نظرات ارزنده آقاي دکتر سليماني که رهگشاي بنده در تدوين اين پايان نامه بود کمال تشکر وقدرداني رادارم .
همچنين برخود مسلم مي دانم که خالصترين وسبزترين سپاس خودرا نثارروح جاويدان مادرم وزحمات بي دريغ پدرم بزرگوارم و برادران مهربانم سازم . و سپاس فراوان خود را نثار مشوق عزيزم آقاي دکتر نصيري که همواره وجود مقدسشان آرام بخش روح و روانم بوده است کمال امتنان وسپاس را دارم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقديم به
پدر و مادر
و
برادران عزيزم
و
انوشيروان نصيري
فهرست مطالب
چکيده 1
فصل اول : کليات تحقيق
مقدمه 3
بيان مسئله 5
اهميت وضرورت تحقيق 7
اهداف تحقيق 8
سوال تحقيق 9
تعاريف نظري وعملياتي تحقيق 10
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
مقد مه 15
بخش اول : مباني نظري تحقيق
تعاريف مديريت 16
ويژگي ها و مهارت هاي مديران آموزشي 17
عوامل موثر درايجاد خودگردا ني در مدارس 18
مشتريان آموزش 19
وا لدين ـ مدرسه 21
تاريخچه روا بط خانه و مدرسه 21
آگاهي و نقش وا لدين در آموزش و پرورش فرزندان 25
تعريف ا نجمن اولياء ومربيان مدرسه 26
نيازها وا نتظارات اولياء 28
رضايت ومباني نظري آن 30
نقش تئوري هاي سازمان و مديريت در تفکر مديريت هيات ا منايي 38
ويژگي هاي مدرسه به عنوان سيستم هاي باز 43
عناصر کليدي سيستمهاي اجتماعي آموزشگاه 44
سنخ شنا سي ساختار سازماني مدرسه 49
فرهنگ وجو مدارس 53
فهرست سلامت سازما ني 53
کيفيت و اثربخشي مدارس 54
رهبري در مدارس 57
بخش دوم : آموزش متوسطه درمدارس هيات امنايي وعادي
آموزش متوسطه( اهميت ، اهداف، مدت وساختار کلي ) 59
مدارس هيات ا منايي (اعضاء وشرايط مدرسه ) 60
بخش سوم : پيشينه تحقيقات درخارج ودرداخل ايران مرتبط با موضوع پژوهش
پيشينه تحقيقات ا نجام شده خارجي 81
پيشينه تحقيقات ا نجام شده در ايران 84
فصل سوم : روش اجراي تحقيق
مقد مه 91
روش تحقيق 91
جامعه آماري 91
نمونه وروش نمونه گيري 92
ابزار جمع آوري داده ها 93
روايي و پايايي پرسشنامه 94
روش تجزيه وتحليل اطلاعات 95
فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده ها
مقدمه 97
داده هاي جمعيت شناختي 97
تحليل توصيفي داده ها 102
تحليل استنباطي داده ها 107
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
خلاصه تحقيق 128
بحث و نتيجه گيري 129
پيشنهادات 130
محدوديت ها 131
پيوست ها
پرسشنا مه 133
منابع فارسي 138
منابع انگليسي 142
مجوز ورود به کليه مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 آموزش وپرورش 143
دستورالعل اجرايي مدارس هيات امنايي به امضاي وزيرمربوطه 144
چکيده خارجي 146
فهرست جداول
جدول 1 ـ2 : نيازها وا نتظارات اولياء ازدا نش آموزان و مدارس 28
جدول 2 ـ2 : ا نواع ساختارهاي مدرسه ومشخصات آ نها 52
جدول 1 ـ3 : توزيع جامعه آماري 91
جدول 2 ـ 3 : حجم نمونه 93
جدول3 ـ 3 : توزيع سوالات براي هريک از مولفه هاي عملکردي مدارس 95
جدول 1 ـ 4 : توزيع فراواني نمونه ها برحسب گروه‌هاي مورد مطالعه 97
جدول 2 ـ4 : توزيع نمونه ها برحسب جنسيت 98
جدول 3 ـ 4 : توزيع فراوا ني نمونه ها برحسب طبقه سني 99
جدول 4 ـ 4 :قیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید